Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Sprostowanie decyzji administracyjnej

28 października 2020

Sprostowanie decyzji administracyjnej służy usuwaniu wad decyzji, tj. błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych pomyłek. Chodzi o tzw. wady nieistotne, niezwiązane ze stosowaniem prawa, ustaleniem stanu faktycznego czy ustaleniem jego kwalifikacji prawnej. Sprostowanie decyzji administracyjnej nie może być wykorzystywane w celu rozpatrywania kwestii merytorycznych.

Jak wskazuje P. Mierzejewski w procedurze: Sprostowanie decyzji administracyjnej w zakresie błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych omyłek, sprostowania decyzji administracyjnej dokonuje organ, który wydał decyzję. Na postanowienie w sprawie sprostowania decyzji służy zażalenie.

Kto, co i kiedy może żądać sprostowania?

Żądanie sprostowania błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych omyłek znajdujących się w decyzji administracyjnej pochodzić może od strony, w tym od podmiotów działających na prawach strony.

Sprostowanie błędów pisarskich, rachunkowych i innych oczywistych omyłek może być też dokonane z urzędu.

Prawo do żądania sprostowania błędów pisarskich, rachunkowych i innych oczywistych omyłek nie jest ograniczone żadnym terminem.

Przedmiotem sprostowania może być każdy ze składników decyzji administracyjnej, a także postanowień.

Pod jakim kątem ocenia się zasadność sprostowania?

Paweł Mierzejewski wskazuje, że organ powinien ocenić, czy żądanie sprostowania decyzji jest uzasadnione w świetle art. 113 § 1 k.p.a. Oznacza to, że organ powinien ustalić „oczywistość” nieistotnej wady stwierdzonej w decyzji.

„Błąd pisarski" oznacza widoczne, wbrew zamierzeniu organu, niewłaściwe użycie wyrazu, widocznie mylną pisownię albo widocznie niezamierzone opuszczenie jednego lub więcej wyrazów, a „błąd rachunkowy" - omyłkę w wykonaniu działania matematycznego, np. dodawania lub dzielenia.

Z kolei „inne oczywiste omyłki" są to omyłki co do swej istoty stojące na równi z błędami pisarskimi, a zatem omyłki polegające na tym, że w decyzji wyrażono coś, co widocznie jest niezgodne z myślą wyrażoną przez organ, a zostało wypowiedziane tylko przez przeoczenie, niewłaściwy dobór słowa.

Więcej informacji na temat przebiegu tego postępowania, można znaleźć we wspomnianej procedurze: Sprostowanie decyzji administracyjnej w zakresie błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych omyłek.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat samych procedur, zobacz krótki film https://www.youtube.com/watch?v=4d_sNsKQ3Qc opisujący tę kategorię dokumentów.

Sprostowanie decyzji administracyjnej
Wojciech Kowalski

product manager Działu Legal