Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Tarcza 3.0 – środek odwoławczy od skierowania sprawy na posiedzenie niejawne

28 maja 2020

Tarcza 3.0 wprowadziła szereg zmian mających bardzo duże znaczenie dla sądownictwa administracyjnego. Wprowadzono m.in. możliwość rozpoznania każdej sprawy na posiedzeniu niejawnym. Następuje to wraz z wydaniem przez przewodniczącego zarządzenia.

Zmiany w biegu terminów procesowych i sądowych

Tarcza antykryzysowa 3.0 przyniosła przede wszystkim zmiany w biegu terminów procesowych i sądowych. Uchylono art. 15zzs oraz art. 15zzr, które to artykuły z mocy prawa wstrzymywały bieg terminów procesowych, sądowych i materialnych terminów administracyjnych.

Przepisy przejściowe regulujące kwestie terminów omówiono tutaj: Tarcza 3.0 – posiedzenia niejawne w sądach administracyjnych.

 

Skierowanie sprawy na posiedzenie niejawne przez NSA

Po wydaniu zarządzenia o przeprowadzeniu w danej sprawie posiedzenia niejawnego sąd powiadamia o nim wszystkie strony postępowania, niezależnie od ich statusu, poprzez doręczenie im odpisu zarządzenia.
Warto zwrócić uwagę, że istnieje również inna, związana wprost z obowiązywaniem na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 procedura pozwalająca na kierowanie spraw na posiedzenie niejawne.
Została ona omówiona w procedurze pt. Skierowanie sprawy na posiedzenie niejawne przez NSA w związku z COVID-19 i, jak sama nazwa wskazuje, ma zastosowanie wyłącznie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

W ramach wprowadzonych zmian NSA może rozpoznać skargę na posiedzeniu niejawnym, pomimo tego że strony zażądały przeprowadzenia rozprawy (dodany art. 15zzs(4) ust. 1 ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Dz.U. poz. 374 ze zm.).

W tym celu NSA zawiadomi strony o zamiarze rozpoznania sprawy na posiedzeniu niejawnym. Będą one miały 14 dni na ustosunkowanie się do tego postulatu sądu.

Skarga zostanie rozpatrzona na posiedzeniu niejawnym tylko w razie zgody wyrażonej przez wszystkie strony. Proces wyrażania takiej zgody omawia procedura pt. Skierowanie sprawy na posiedzenie niejawne przez NSA w związku z COVID-19.

Wydanie zarządzenia

Art. 15zzs(4) ust. 3 przewiduje również możliwość rozpoznania każdej sprawy na posiedzeniu niejawnym w sytuacji, gdy przewodniczący uzna rozpoznanie sprawy za konieczne, przeprowadzenie wymaganej przez ustawę rozprawy mogłoby wywołać nadmierne zagrożenie dla zdrowia osób w niej uczestniczących i nie można przeprowadzić jej na odległość.

Warto zwrócić uwagę, iż tryb uregulowany w art. 15zzs(4) ust. 3 nie przewiduje (tak jak dotyczący wyłącznie NSA tryb z art. 15zzs(4) ust. 1) procedury wyrażania zgody przez strony na skierowanie sprawy na posiedzenie niejawne.
Uruchomienie tego trybu następuje wraz z wydaniem przez przewodniczącego zarządzenia o przeprowadzeniu posiedzenia niejawnego, o czym strony postępowania będą informowane.

Tryb zaskarżenia tego zarządzenia omawia dostępna w LEX procedura pt. Środek odwoławczy od zarządzenia przewodniczącego dotyczącego skierowania sprawy na posiedzenie niejawne.Sprawdź wzory pism w LEX:

Podział majątku wspólnego małżonków

Iwona Kaczorowska 

Redaktor Naczelna "Przeglądu Podatkowego"

Product Manager Procedury Biznes

 

 

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.