Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Standardy ochrony małoletnich przed przemocą - nowe obowiązki dyrektorów szkół

30 stycznia 2024

Już 15 lutego 2024 r. wejdą w życie przepisy wprowadzające standardy ochrony małoletnich przed przemocą. Dyrektorzy szkół i placówek mają 6 miesięcy na ich wdrożenie - czyli do 15 sierpnia 2024 r. Zmiany dotyczą także szerszego niż dotychczas obowiązku weryfikacji personelu do pracy z dziećmi.

Obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich przed przemocą został wprowadzony ustawą z 28.07.2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw. Mocą tej noweli, do ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich został dodany nowy rozdział - 4b pt.: Standardy ochrony małoletnich.

Nowe przepisy wejdą w życie 15 lutego 2024 r., natomiast podmioty zobowiązane do wprowadzenia standardów ochrony małoletnich, mają 6-miesięczny czas na ich wdrożenie - czyli do 15 sierpnia 2024 r.

Kogo dotyczy obowiązek wdrożenia procedur ochrony małoletnich?

Zgodnie z art. 22b ustawy, obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich, ma każdy:

- organ zarządzający jednostką systemu oświaty, o której mowa w art. 2 pkt 1-8 ustawy - Prawo oświatowe oraz inną placówką oświatową, opiekuńczą, wychowawczą, resocjalizacyjną, religijną, artystyczną, medyczną, rekreacyjną, sportową lub związaną z rozwijaniem zainteresowań, do której uczęszczają albo w której przebywają lub mogą przebywać małoletni;

- organizator działalności oświatowej, opiekuńczej, wychowawczej, resocjalizacyjnej, religijnej, artystycznej, medycznej, rekreacyjnej, sportowej lub związanej z rozwijaniem zainteresowań przez małoletnich.

Definicja przepisu art. 2 pkt 1-8 ustawy - Prawo oświatowe, wskazuje, że obowiązek wprowadzenia standardów mają wszystkie wymienione jednostki systemu oświaty, czyli:

1) przedszkola, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami specjalnymi lub integracyjnymi, a także inne formy wychowania przedszkolnego;

2) szkoły:

  • podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami przedszkolnymi, integracyjnymi, specjalnymi, przysposabiającymi do pracy, dwujęzycznymi, sportowymi i mistrzostwa sportowego, sportowe i mistrzostwa sportowego,
  • ponadpodstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi, dwujęzycznymi, przygotowania wojskowego, sportowymi i mistrzostwa sportowego, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze, leśne, morskie, żeglugi śródlądowej oraz rybołówstwa,
  • artystyczne;

3) placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego;

4) placówki kształcenia ustawicznego, centra kształcenia zawodowego oraz branżowe centra umiejętności, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub zmianę kwalifikacji zawodowych;

5) placówki artystyczne - ogniska artystyczne umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych;

6) poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne udzielające dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu;

7) młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze umożliwiające dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17 ustawy - Prawo oświatowe, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, realizację odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4 ustawy - Prawo oświatowe, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;

8) placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

Za wdrożenie standardów ochrony małoletnich w szkołach i placówkach odpowiada DYREKTOR.

Jak wyjaśnia Pani Paulina Masłowska w LEX Prawo Oświatowe: "Organem zarządzającym w jednostkach systemu oświaty jest dyrektor szkoły lub placówki. Wynika to z art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo oświatowe, w którym wskazano, że do obowiązków dyrektora szkoły lub placówki należy kierowanie działalnością szkoły lub placówki oraz reprezentowanie jej na zewnątrz".

W komentarzu praktycznym, autorka omawia także, obowiązkowe elementy jakie powinny zawierać standardy ochrony małoletnich: przykładowe obszary, które powinny zostać uwzględnione w zasadach bezpiecznych relacji personel dziecko, procedury interwencji i osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń, zasady bezpiecznego dostępu do Internetu czy też dokumentowanie działań.

Należy także zaznaczyć, że dyrektorzy szkół będą także zobowiązani do przeglądu i aktualizacji standardów - co najmniej raz na dwa lata.

Obowiązek weryfikacji personelu

Od 15 lutego 2024 r., zostanie również wprowadzony szerszy niż dotychczas obowiązek weryfikacji osób dopuszczonych do pracy lub do innej działalności z dziećmi (np. straż, praktyki) w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Więcej na ten temat przeczytasz <<TUTAJ

Kontrola oraz kary

Kontrolę nad wprowadzeniem standardów ochrony małoletnich oraz prawidłową weryfikacją personelu będzie sprawował:

  • wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta oraz marszałek województwa,
  • organ prowadzący jednostkę systemu oświaty lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
  • Państwowa Inspekcja Pracy - w zakresie weryfikacji personelu w rejestrze.

Za nieprzestrzeganie ww. obowiązków ustawa przewiduje kary, jakie mogą zostać nałożone na dyrektora szkoły - od kary nagrany, grzywny, po karę aresztu, ograniczenia wolności lub nawet pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Więcej na ten temat przeczytasz <<TUTAJ

Polecam!

Podział majątku wspólnego małżonków

Lidia Smoktunowicz

Senior Product Manager

LEX Prawo Oświatowe