Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w praktyce

13 stycznia 2021

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, w przeciwieństwie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie jest aktem prawa miejscowego. Tym niemniej studium ma znaczący wpływ na stan zagospodarowania przestrzennego gminy.

Studium a plan miejscowy

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest jednym z trzech podstawowych gminnych aktów polityki przestrzennej obok planów miejscowych i decyzji o warunkach zabudowy. W studium powinny zostać określone wszystkie kluczowe zasady związane z zagospodarowaniem przestrzennym w gminie. To ono stanowi podstawę do dalszych zamierzeń JST na swoim terenie. Założenia studium powinny zostać uwzględnione w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Dlatego wprowadzenie w studium określonego ograniczenia lub zakazu skutkować będzie bezpośrednio na treść mpzp, wykluczając możliwość sporządzenia planu miejscowego, który by te ograniczenia wbrew postanowieniom studium uwzględniał. Także wskazanie konkretnego przeznaczenie terenu w studium, będzie miało znaczenie przy uchwalaniu planu.

Studium a decyzje o warunkach zabudowy

Studium, ponieważ nie jest aktem prawa miejscowego, nie może stanowić podstawy prawnej do wydawania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. Jednak nie oznacza to, że decyzje administracyjne wydawane dla terenów objętych studium mogą być sprzeczne z jego ustaleniami. Należy pamiętać, że ze względu na swój charakter studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi podstawę wszelkich działań podejmowanych na terenie gminy w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego. Jednocześnie sporządzanie, wykładnia, i ocena roli studium powoduje szereg dylematów zarówno po stronie organów gminy jak i właścicieli nieruchomości czy projektantów. 15 stycznia 2021 r. o godz. 11.00. odbędzie się szkolenie on-line, w ramach którego postaramy się rozwiać te wątpliwości:

Problemy proceduralne związane ze sporządzaniem i zmianami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Nowe obowiązki gmin w zakresie prowadzenia zbiorów danych przestrzennych

Od 31 października 2020 r. samorządy są zobowiązane do tworzenia i prowadzenia zbiorów danych przestrzennych aktów planowania przestrzennego (APP). Nowe obowiązki wprowadziła nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dodając do tej ustawy rozdział 5a (Zbiory danych przestrzennych) oraz wydane na jej podstawie rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego. Oznacza to, że dokumenty takie jak plan zagospodarowania przestrzennego województwa, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, czy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego będą mieć swoje elektroniczne wersje. Będą one zgromadzone w ogólnodostępnych zbiorach danych przestrzennych.

Podczas szkolenia także zostaną poruszone nowe obowiązki gmin w zakresie udostępniania drogą elektroniczną aktów planistycznych.

Problemy proceduralne związane ze sporządzaniem i zmianami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Szkolenie poprowadzi Pan Maciej J. Nowak, dr hab. nauk o polityce publicznej, profesor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, kierownik Katedry Nieruchomości, radca prawny, członek Prezydium Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w praktyce
Kamila Kokoszewska

product manager Budownictwo

 

 

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.