Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Zmiany w zakresie świadczeń opiekuńczych

27 lipca 2023

Ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia oraz ustawa z dnia 9.03.2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw, wprowadzają istotne zmiany z zakresu pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych.

Najważniejsze zmiany

 1. Opiekun niepełnosprawnego nie straci świadczenia zaraz po jego śmierci,
 2. Uchylenie art. 15h tzw. ustawy covidowej, który przedłużał ważność orzeczeń w okresie epidemii lub stanie zagrożenia epidemicznego,
 3. Art. 23 ustawy z dnia 9 marca o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów wprowadza przedłużenie ważności orzeczenia o niepełnosprawności, a art. 26 tej ustawy - obowiązek zmiany decyzji, których okres ważności uległ przedłużeniu na podstawie art. 15h ,
 4.  Wprowadzono zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych:
 •  w zakresie specjalnego zasiłku opiekuńczego,
 •  w zakresie świadczenia pielęgnacyjnego,
 •  w zakresie przepisu regulującego zbieg praw do świadczeń.

 

Zmieni się sytuacja opiekunów osób z niepełnosprawnościami

Do ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych zostanie wprowadzony art. 17 ust. 4a oraz art. 16a ust. 7a, zgodnie z którym w przypadku śmierci osoby wymagającej opieki, osoba sprawująca opiekę zachowuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub do specjalnego zasiłku opiekuńczego do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił zgon. 

Zastosować możemy te przepisy tylko, jeżeli zgon osoby wymagającej opieki nastąpił nie wcześniej, niż dnia 1 stycznia 2024 roku.

Osoby otrzymujące specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne nie tracą również prawa odpowiednio do specjalnego zasiłku opiekuńczego albo świadczenia pielęgnacyjnego pomimo podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub ustalenia tej osobie prawa do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym.

 

Przedłużenie orzeczeń o niepełnosprawności

Art. 15h ustawy covidowej pozwalał na przedłużenie ważności orzeczenia o niepełnosprawności. Organy administracji mogły też przedłużyć na tej podstawie prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, czy też innych świadczeń. Zgodnie z przepisem przedłużane było prawo do zasiłku do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Na mocy nowelizacji z dnia 9 marca o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów uchylony zostanie art. 15h . Nowelizacja wprowadza też możliwość wydłużenia czasu przedłużenia ważności orzeczenia, dla osób, które nie mają nowego orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, a okres jego ważności upłynął w okresie, w którym obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego. Przepis art. 15h obowiązywać będzie do dnia 6 sierpnia 2023 roku. Z dniem uchylenia tego artykułu wejdzie w życie art. 23 ustawy z dnia 9 marca o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów , który daje postawę do kolejnego przedłużenia decyzji.

 

Problematyczne kwestie dotyczące zmian

 • Czy art. 25 ustawy o ochronie konkurencji stanowi samoistną podstawę zmiany decyzji, czy trzeba dodać 106 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej
 • Którą zmieniamy decyzję: pierwotną, czy zmieniającą?
 • Co ze składką zdrowotną po śmierci osoby wymagającej opieki?
 • Czy wnioski o świadczenie pielęgnacyjne, które wpłyną do 31 grudnia mają być normalnie procedowane?
 • Do kiedy należy wydać decyzje zmieniające decyzje Covidove?

 

W LEX Pomoc Społeczna już dzisiaj można zapoznać się z nagraniem szkolenia w całości poświęconym wyżej wymienionym zmianom.

 

Podczas szkolenia "Świadczenia opiekuńcze w świetle nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnychomówione zostały najważniejsze i wybrane zmiany z zakresu szeroko pojętej pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych.

Dostępne są również odpowiedzi na pytania ze szkolenia "Świadczenia opiekuńcze w świetle nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych". W publikacji znaleźć można odpowiedzi na wyżej wymienione problematyczne kwestie dotyczące zmian.

Podział majątku wspólnego małżonków

Inga Kwidzińska

Młodsza Redaktor

LEX Pomoc Społeczna