Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Postępowanie egzekucyjne - zmiany związane z tarczą antykryzysową 3.0.

15 maja 2020

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 określana jako "tarcza antykryzysowa 3.0" wprowadziła szereg unormowań w zakresie egzekucji z nieruchomości, wynagrodzenia za pracę oraz sposobu przyznawania środków z funduszu alimentacyjnego.

Zmiany w egzekucji z nieruchomości

Według założeń zawartych w tarczy 3.0 do ustawy z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, dodany został art. 952(1), który odnosi się do przeprowadzenia egzekucji z lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, służących zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika. Ograniczenia obejmują możliwość wyznaczenia terminu takiej licytacji na wniosek wierzyciela oraz warunek polegający na tym, że wysokość egzekwowanej należności głównej stanowi co najmniej równowartość jednej dwudziestej części sumy oszacowania.

Zmiany w egzekucji z wynagrodzenia za pracę

Ustawa wprowadza regulację mającą służyć zapobieganiu sytuacji gdy w wyniku działań służących zapobieganiu zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 wynagrodzenie dłużnika będącego pracownikiem uległo obniżeniu lub członek jego rodzinny utracił w związku z tymi działaniami źródło dochodu, podwyższeniu uległa kwota wolna od potrąceń o 25% za każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, który zarazem pozostaje na utrzymaniu takiego dłużnika-pracownika. Ustawa w art. 52 ust. 2 tarczy 3.0 doprecyzowuje, kogo należy poczytywać za członka rodziny pracownika.

Zmiany w prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych w przedmiocie egzekucji alimentów

Obowiązujące obecnie kryterium dochodowe ubiegania się o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 800 zł dochodu na osobę w rodzinie. Ustawodawca podniósł kryterium do kwoty 900 zł na osobę w rodzinie. Zgodnie z uzasadnieniem ustawy podwyżka do takiej kwoty ma umożliwić skuteczne ubieganie się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego przez rodziców samotnie wychowujących dzieci.

 

 

Postępowanie egzekucyjne - zmiany związane z tarczą antykryzysową 3.0.
Monika Kozłowska
product manager LEX Banki i Windykacje
 

 

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.