Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Tarcza antykryzysowa - zmiany w podatkach w związku z koronawirusem

03 kwietnia 2020

We wtorek 31 marca Sejm zakończył pracę nad tzw. tarczą antykryzysową, mającą ułatwić walkę z epidemią koronawirusa i ratowanie gospodarki. Prezydent tego samego dnia podpisał trzy ustawy, wchodzące w skład tarczy, w tym ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, zwaną specustawą antykryzysową. Ustawa ta zawiera szereg ważnych zmian w ustawach podatkowych istotnych z punktu widzenia wszystkich podatników.

W Dzienniku Ustaw w dniu 31 marca 2020 r. została opublikowana ostateczna wersja tzw. ustawy dotyczącej tarczy antykryzysowej, mającej przeciwdziałać negatywnym skutkom ekonomicznym związanym z epidemią COVID-19. Większość jej postanowień już weszła w życie, tak samo jak możliwość ubiegania się o przewidziane ustawą preferencje czy dofinansowania. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany w podatkach zawarte w tarczy antykryzysowej.

Możliwość wstecznego rozliczania strat podatkowych w PIT i CIT

Przyjęte przez Sejm przepisy tarczy antykryzysowej, przewidują umożliwienie podatnikom PIT i CIT odliczenia straty poniesionej w 2020 r. od dochodu uzyskanego w 2019 r. Odliczenie będzie jednak możliwe jedynie do 5 mln zł straty i dotyczyć będzie co do zasady tylko tych podatników, którzy uzyskają w 2020 r. przychody o co najmniej 50 proc. niższe niż uzyskane w 2019 r.

 

Możliwość rezygnacji przez "małych podatników" z opłacania zaliczek w formie uproszczonej

Tzw. "mali podatnicy", którzy na 2020 r. wybrali uproszczoną formę opłacania zaliczek na PIT i CIT, w przypadku, jeżeli ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne pandemii, będą mogli zrezygnować z uproszczonych zaliczek, za okres marzec–grudzień 2020 r. i obliczać zaliczki miesięczne od bieżących dochodów na ogólnych zasadach.

 

Zaniechanie poboru opłaty prolongacyjnej

Podatnicy nie będą musieli ponosić kosztu opłaty prolongacyjnej w związku z odroczeniem terminu płatności podatku lub rozłożeniem zapłaty podatku na raty, albo odroczeniem lub rozłożeniem na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami. Zwolnienie z obowiązku jej opłacenia będzie trwać w okresie epidemii oraz w okresie 30 dni bezpośrednio następujących po jego odwołaniu. W zakresie podatków lokalnych decyzję może podejmować rada gminy, bo jest ona uprawniona do wprowadzania opłaty prolongacyjnej.

 

Zwolnienie ze stosowania tzw. ulgi na złe długi dla dłużników

Tarcza antykryzysowa przewiduje zwolnienie z obowiązku zwiększania dochodów przez dłużników z powodu braku zapłaty zobowiązania w terminie 90 dni od dnia upływu terminu płatności, za okresy rozliczeniowe przypadające w 2020 r., jeżeli podatnik poniósł w danym okresie rozliczeniowym negatywne konsekwencje ekonomiczne pandemii, a jego przychód w tym okresie był o co najmniej 50 proc. niższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku podatkowego.

 

Ulga z tytułu darowizn przekazanych na walkę z koronawirusem

Wprowadzenie odliczenia w podatku PIT i CIT bez limitu dla darowizn (pieniężnych lub rzeczowych) przekazanych na cele związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia koronawirusem dla podmiotów świadczących opiekę zdrowotną, w tym transport sanitarny, a także przekazanych Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych. Wysokość odliczenia darowizny, zależy od terminu jej przekazania, tj.:

  • do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlegać będzie 200 proc. darowizny,
  • w maju 2020 r. – odliczeniu podlegać będzie 150 proc. darowizny,
  • od dnia 1 czerwca do dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu podlegać będzie 100 proc. darowizny.

 

Zawieszenie podatku od sprzedaży detalicznej

Tarcza antykryzysowa przewiduje zawieszenie działania ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Podatnik nie będzie musiał płacić podatku od sprzedaży detalicznej za okresy rozliczeniowe lipiec-grudzień 2020 r.

 

Przesunięcie terminu do zapłacenia podatku od przychodów z budynków

Zgodnie z założeniami tarczy antykryzysowej, podatnicy będą mogli skorzystać z przesunięcia terminu zapłaty podatku od przychodów z budynków (czyli tzw. podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych), za miesiące marzec-maj 2020 do 20 lipca 2020 r.

 

Możliwość wprowadzenia przez gminy zwolnień z podatku od nieruchomości

Rada gminy może uchwalić, za część 2020 r., zwolnienie z podatku gruntów, budynków i budowli, wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej. Zwolnienia dotyczą wskazanych przez gminę grup przedsiębiorców, których sytuacja finansowa pogorszyła się wskutek epidemii koronawirusa.

 

Możliwość wprowadzenia przez gminy przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości

Rada gminy, w drodze uchwały, może przedłużyć terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej jednak niż do 30 września 2020 r. Przedłużenie terminów obejmie wskazane grupy przedsiębiorców, których sytuacja finansowa pogorszyła się wskutek epidemii koronawirusa.

 

Przedłużenie terminu składania rocznej deklaracji PIT do 31 maja

Ustawa antykryzysowa wprowadza przepis, zgodnie z którym złożenie organowi podatkowemu zeznania rocznego PIT oraz wpłacenie należnego podatku PIT po upływie terminu na jego złożenie, nie później jednak niż w terminie do dnia 31 maja 2020 r., jest równoznaczne ze złożeniem przez podatnika tzw. czynnego żalu, co oznacza, że organ nie wszczyna postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, a wszczęte umarza.

 

Przesunięcie i zawieszenie terminów podatkowych

Tarcza antykryzysowa wprowadza również przesunięcie i zawieszenie niektórych innych terminów podatkowych, np.:

  • wprowadzenie prolongaty terminu przekazania przez pracodawcę zaliczek na podatek PIT od przychodów z szeroko rozumianej pracy, pobranych w marcu i kwietniu (tzw. PIT-4). Zapłata zaliczki, zamiast odpowiednio do 20 kwietnia i 20 maja 2020 r. będzie mogła być dokonana do 1 czerwca 2020 r.,
  • wydłużenie terminu z 3 dni do 14 dni na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek spoza tzw. białej listy podatników VAT,
  • przesunięcie wejścia w życie z dnia 1 kwietnia 2020 r. na dzień 1 lipca 2020 r. nowego pliku JPK_VAT,
  • przesunięcie wejścia w życie przepisów o nowej matrycy podatku VAT z dnia 1 kwietnia 2020 r. na 1 lipca 2020 r.,
  • zawieszenie od dnia 31 marca do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ale nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2020 r. terminów dotyczących raportowania schematów podatkowych. Zasady te odnoszą się zarówno do schematów podatkowych transgranicznych, jak i innych niż transgraniczne (tzw. schematów podatkowych krajowych),
  • przesunięcie terminu do dnia 13 lipca 2020 r. zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

 

Tarcza antykryzysowa - zmiany w podatkach w związku z koronawirusem

 

Tomasz Kręski
product manager Księgowość i Podatki

 

 

Zapewnij sobie źrodło sprawdzonej wiedzy! W programie LEX Księgowość znajdziesz również:
Komentarze praktyczne:
Masz dostęp do LEX-a? Zaloguj się
Nie masz dostępu do LEX-a? Zamów dostęp testowy