Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Regulacje prawne w tarczy antykryzysowej to liczne pytania i wątpliwości

30 kwietnia 2020

Czy zawieszenie biegu terminów sądowych dotyczy zawiadomienia o wyznaczeniu terminu rozprawy? Co zrobić, jeśli poczta wskazuje inne miejsce odbioru korespondencji niż dotychczas? Czy obecnie w czasie pandemii koronawirusa może być wszczęta egzekucja przez komornika? To tylko nieliczne wątpliwości jakie mają prawnicy w związku z regulacjami z tzw. tarczy antykryzysowej 1 a już projektowane są jej kolejne odsłony.

Czy zawieszenie biegu terminów sądowych dotyczy zawiadomienia o wyznaczeniu terminu rozprawy?

Zawieszenie biegu terminów sądowych nie dotyczy samego zawiadomienia o wyznaczeniu terminu rozprawy. Można oczywiście składać wnioski o zmianę terminu rozprawy (o ile nie dotyczy to sprawy pilnej w rozumieniu art. 14a ust. 4 i 5 Ustawy Tarcza 1), przed jej odbyciem, z uwagi na regulację z art. 15zzs ust. 6 ustawy Tarcza 1. Niestawiennictwo strony lub pełnomocnika na rozprawie lub posiedzeniu jawnym wyznaczonym w okresie stanu epidemii można uznać za usprawiedliwione, a czynności podjęte na takiej rozprawie powinny zostać powtórzone - odpowiada mec. Dariusz Skuza w komentarzu praktycznym w LEX.

 

Co zrobić, jeśli poczta wskazuje inne miejsce odbioru korespondencji niż dotychczas?

Jeśli poczta wskazała inne miejsce odbioru korespondencji, to trzeba odebrać ją z tego nowego miejsca. To tak jak likwidacja urzędu pocztowego w normalnym czasie. Trudno przyjmować fikcję, że możemy odbierać korespondencję z miejsca, z którego nie da się jej odebrać - dodaje mec. Skuza.


Czy wiadomo już jaka będzie praktyka sądów w przedmiocie rozpraw wyznaczonych na maj?

Art. 15zzs ust. 6 stanowi, że w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii nie przeprowadza się rozpraw ani posiedzeń jawnych (z wyjątkiem rozpraw i posiedzeń jawnych w sprawach określonych w art. 14a ust. 4 i 5), a zatem co do zasady – poza sprawami pilnymi – do czasu trwania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego – rozprawy nie będą się odbywać. Aktualnie – w większości sądów rozprawy zostały odwołane do 15 maja 2020 r. Ponadto, obecnie procedowany jest kolejny akt prawny (tzw.Tarcza 3.0), w którym - w projekcie zakłada się wyłączenie przez Ministra Sprawiedliwości stosowania przepisów art. 15 zzs ust. 1 lub art. 15zzs ust. 6 ustawy w odniesieniu do wszystkich kategorii spraw na obszarze całego kraju albo na obszarze właściwości danego sądu apelacyjnego (co oznaczałoby, po uchwaleniu zmian, możliwość przeprowadzania rozpraw) - dodaje sędzia Monika Biała w komentarzu praktycznym w LEX, w którym znajdują się inne odpowiedzi na pytania i wątpliwości dotyczące obecnych regulacji z tzw. tarczy antykryzysowej.

Sąd doręcza zarządzenie o zwrocie pozwu, pouczając o treści art. 15 zzs.
Pytanie - czy można złożyć zażalenie w terminie 7 dni od dnia doręczenia zarządzenia czy czekamy?

Można postąpić dwojako – złożyć zażalenie w terminie 7 dni od doręczenia zarządzenia lub uczynić to po rozpoczęciu biegu terminu. O ile sprawa nie jest sprawą pilną bieg terminów procesowych jest wstrzymany. Zatem bieg 7-dniowego terminu ustawowego na złożenie zażalenia rozpocznie się dopiero po ustaniu stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego. Złożenie jednak zażalenia w okresie kiedy termin nie biegnie nie będzie potraktowane jako przedwczesne, będzie czynnością skuteczną i nie będzie oczywiście konieczności powtarzania jej później – po rozpoczęciu biegu terminu. Wskazać należy, że złożenie zażalenia bez oczekiwania na rozpoczęcie biegu terminów może przyczynić się do przyspieszenia postępowania. Pomimo bowiem art. 15zzs i wstrzymania biegu terminów procesowych, może mieć miejsce sytuacja związana z możliwością z art. 395 § 2 k.p.c (tj. uznanie przez sąd, że zażalenie jest oczywiście uzasadnione i uchylenie zarządzenia) - odpowiada we wskazanym komentarzu Pani sędzia.

 

Regulacje prawne w tarczy antykryzysowej to liczne pytania i wątpliwości
Katarzyna Irytowska
Product manager LEX Kancelaria Prawna
 

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.

Dostęp do sprawdzonych informacji jest obecnie niezwykle ważny. W programie LEX znajdziesz również:
Komentarze praktyczne, nagrania webinarów oraz szkolenia online:
Masz dostęp do LEX-a? Zaloguj się
Nie masz dostępu do LEX-a? Zamów dostęp testowy