Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Tryb podstawowy udzielenia zamówienia - trzy warianty do wyboru

01 grudnia 2022

Tryb podstawowy to tryb udzielania zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż progi unijne, który wprowadzony został do obrotu prawnego 1 stycznia 2021 r. wraz z nową ustawą z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych, która zastąpiła ustawę z 2004 r. Tryb ten uregulowany w art. 275-296 p.z.p. zgodnie z założeniami miał być podstawowym sposobem udzielania zamówień w postępowaniach krajowych, na co wskazuje również sama jego nazwa.

Tryb podstawowy udzielania zamówień - co to?

W poprzednio obowiązującej ustawie Prawo zamówień publicznych z 2004 r. nie odnajdziemy wprost odpowiednika trybu podstawowego. Można natomiast zauważyć, że zastępuje on w pewnym zakresie inne tryby udzielania zamówień w progach krajowych, które funkcjonowały w poprzednim stanie prawnym, a mianowicie chodzi o przetarg nieograniczony, ograniczony oraz negocjacje z ogłoszeniem i dialog konkurencyjny. To właśnie miejsce tych trybów zajął tryb podstawowy, który można zastosować w trzech wariantach:

  1. wariant I - tryb podstawowy bez negocjacji
  2. wariant II - tryb podstawowy z fakultatywnymi negocjacjami
  3. wariant III - tryb podstawowy z obligatoryjnymi negocjacjami

Ustawodawca wprowadzając to rozwiązanie założył, że przy jednoczesnej gwarancji realizacji celów systemu zamówień publicznych zapewni ono zamawiającym odpowiednią elastyczność umożliwiającą optymalną organizację procesu udzielania zamówienia publicznego, m.in. poprzez umożliwienie zamawiającym wykorzystania narzędzi, które sprzyjają dialogowi z wykonawcami w celu wypracowania najdogodniejszych rozwiązań.

Czym różnią się warianty trybu podstawowego?

Postępowanie w trybie podstawowym, niezależnie od wariantu jaki zamierza wybrać zamawiający do udzielenia zamówienia, wszczyna się poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych i w odpowiedzi na to ogłoszenie oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.

Tryb podstawowy bez negocjacji

Wariant I jest najszybszy, bowiem po złożeniu ofert zamawiający wybiera tę najkorzystniejszą w oparciu o kryteria oceny ofert.

Tryb podstawowy z możliwością negocjacji

W wariancie II, będącym bardziej skomplikowanym proceduralnie, zamawiający, który przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu możliwość negocjacji, po wpłynięciu ofert sam decyduje czy chce prowadzić negocjacje w celu ulepszenia ofert. Wskazać jednak trzeba, że negocjacje nie mogą prowadzić do zmiany treści SWZ oraz mogą dotyczyć jedynie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert. Jeżeli zamawiający zdecydował się na prowadzenie negocjacji, to po ich zakończeniu zaprasza on wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.

Tryb podstawowy z obowiązkiem negocjacji

Trzeci wariant różni się od wcześniejszych m.in. tym, że zamawiający jest zobowiązany do przeprowadzenia negocjacji, a SWZ sporządza się dopiero po przeprowadzeniu negocjacji, natomiast przed przystąpieniem do negocjacji zamawiający udostępnia wykonawcom opis potrzeb i wymagań. W tym przypadku, negocjacje mają prowadzić nie tylko do ulepszenia potencjalnych ofert, ale również do optymalnego sformułowania SWZ.

Więcej na temat trybu podstawowego i jego wariantów dowiesz się z LEX Zamówienia Publiczne, gdzie znajdziesz m.in.

Poza powyższymi do dyspozycji użytkowników programu jest obszerna baza pytań i odpowiedzi w temacie trybu podstawowego.

Tryb podstawowy udzielenia zamówienia - trzy warianty do wyboru
Mateusz Widziński

Product Manager

Zobacz również:
Polecamy między innymi
Masz dostęp do LEX-a? Zaloguj się
Nie masz dostępu do LEX-a? Zamów dostęp testowy