Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Tymczasowe zawieszenie działalności Izby Dyscyplinarnej polskiego Sądu Najwyższego

25 maja 2020

Na wniosek Komisji Europejskiej Wielka Izba Trybunału Sprawiedliwości ogłosiła postanowienie z 8.04.2020 r., C-791/19 R. Komisja zdecydowała o zawieszeniu funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Wątpliwości Komisji Europejskiej

Działanie Trybunału stanowi reakcję na wprowadzenie w Polsce, ustawą o Sądzie Najwyższym, nowego modelu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów Sądu Najwyższego i sędziów sądów powszechnych, kwestionowanego przez Komisję Europejską, która 25 października 2019 r. wniosła skargę do Trybunału Sprawiedliwości. Komisja twierdzi w szczególności, że nowy system odpowiedzialności dyscyplinarnej nie gwarantuje niezależności i bezstronności Izby Dyscyplinarnej, obsadzonej wyłącznie sędziami wyłonionymi przez Krajową Radę Sądownictwa, której 15 członków będących sędziami zostało wybranych przez Sejm.

 

Postanowienie TS nie kończy sprawy

Mec. Kinga Masilunas w komentarzu praktycznym dostępnym w LEX - Tymczasowe zawieszenie działalności Izby Dyscyplinarnej polskiego Sądu Najwyższego - co praktyce oznacza postanowienie TSUE z 8.04 2020 r. podkreśla, że zaznaczenia wymaga, że postanowienie C-791/19 R, nie stanowi rozstrzygnięcia sprawy ze skargi Komisji Europejskiej przeciwko Polsce i nie przesądza o uwzględnieniu skargi Komisji Europejskiej. Jednakże działania Trybunału w postaci stosowania środków tymczasowych mają miejsce wyłącznie, gdy Trybunał uzna, że doszło do spełnienia przesłanek do zastosowania tego rodzaju środków – czyli Trybunał musi dysponować rzeczywistymi, istotnymi podstawami, by ingerować, poprzez środki tymczasowe, w funkcjonowanie struktur państw członkowskich. Tym samym środki tymczasowe mogą zostać zastosowane wyłącznie, gdy zostanie wykazane:

  • że ich zastosowanie jest prima facie prawnie i faktycznie uzasadnione (fumus boni iuris)
  • że mają one pilny charakter w tym znaczeniu, iż ich zarządzenie i wykonanie przed wydaniem rozstrzygnięcia co do istoty sprawy jest konieczne w celu uniknięcia poważnej i nieodwracalnej szkody dla interesów Unii reprezentowanej przez Komisję,
  • że mogą one zostać ustanowione i wywołują skutki do czasu wydania ostatecznego orzeczenia.

 

Moc wiążąca postanowienia TS

Postanowienie w przedmiocie środka tymczasowego obowiązywać będzie do czasu wydania ostatecznego wyroku przez Trybunał, w którym zostanie rozstrzygnięte o zasadności wszystkich zarzutów podniesionych przez Komisję Europejską. Niniejsze postanowienie wiąże Rzeczpospolitą Polską oraz wszystkie jej organy i instytucje, w szczególności samą Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego, natychmiast od chwili jego ogłoszenia.

 

 

 

Tymczasowe zawieszenie działalności Izby Dyscyplinarnej polskiego Sądu Najwyższego
Katarzyna Irytowska
Product manager LEX Kancelaria Prawna