Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej

26 listopada 2020

Postępowanie w sprawie uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej, na mocy której strona nabyła prawo zmierza do sprawdzenia, czy istnieją szczególne przesłanki, które przemawiałyby za zmianą (uchyleniem) tej decyzji. Warunkiem dopuszczającym przeprowadzenie takiego postępowania jest to, że zmienione rozstrzygnięcie nie będzie kolidowało z obowiązującym porządkiem prawnym. W przedmiotowym postępowaniu nie chodzi o to, by sprawdzać prawidłowość wydanej decyzji.

Decyzja w przedmiocie uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej, na mocy której strona nabyła prawo, może dotyczyć wyłącznie kwestii rozstrzygniętych zmienianą (uchylaną) decyzją organu, a nie kwestii nowych.

Paweł Mierzejewski w procedurze: Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej, na mocy której strona nabyła prawo szczegółowo opisuje przebieg tego postępowania.

Zgoda strony, jako warunek uchylenia lub zmiany decyzji

Wymóg uzyskania zgody na uchylenie lub zmianę decyzji jest bezwzględnym obowiązkiem organu administracji publicznej niezależnie od tego w jaki sposób postępowanie to zostało wszczęte.

Paweł Mierzejewski zwraca uwagę, że w przypadku wielości podmiotów występujących w postępowaniu i mających przymiot strony, przez zgodę strony niezbędną do zmiany decyzji ostatecznej, rozumieć trzeba nie wyłącznie zgodę strony inicjującej takie postępowanie, lecz zgodę wszystkich osób (podmiotów) mających przymiot strony w postępowaniu, w którym wydana została decyzja podlegająca zmianie.

Zgoda pozostałych stron na wzruszenie decyzji nie może być dorozumiana. Organ nie powinien również jej domniemywać.

Interes społeczny lub słuszny interes strony, jako przesłanka uchylenia lub zmiany decyzji

Możliwość uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej musi być uzasadniona interesem społecznym lub słusznym interesem strony. Badanie interesu społecznego i słusznego interesu strony nie może jednakże polegać na ocenie prawidłowości zastosowania przepisów prawa przy wydawaniu decyzji ostatecznej.

Słuszny interes strony należy rozumieć jako interes prawny, a nie jako interes faktyczny. Przez uwzględnienie interesu strony należy rozumieć w ten sposób, iż mając do wyboru możliwość korzystniejszego dla strony rozstrzygnięcia, niepozostającego jednakże w kolizji z obowiązującym porządkiem prawnym, organ, działając w granicach uznania administracyjnego, przyjmuje ten sposób orzekania, zmieniając decyzję mniej korzystną dla strony. Nie mieści się jednak w pojęciu interesu strony orzekanie w sposób sprzeczny z przepisami prawa, choćby zostało ono potwierdzone orzeczeniami sądu wydanymi w innych sprawach.

Z kolei interes społeczny nie może sprowadzać się do naruszenia przepisów prawa, skoro warunkiem dopuszczalności wzruszenia decyzji jest stwierdzenie, że stan prawny powstały wskutek uchylenia lub zmiany decyzji będzie zgodny z prawem.

Znacznie więcej informacji na temat przebiegu postępowania, można znaleźć we wspomnianej procedurze Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej, na mocy której strona nabyła prawo.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat samych procedur, zobacz krótki film https://www.youtube.com/watch?v=4d_sNsKQ3Qc opisujący tę kategorię dokumentów.

Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej
Wojciech Kowalski

product manager Działu Legal