Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Od 2020 roku ulga na złe długi również w podatkach dochodowych

25 października 2019

Opóźnienia w płatnościach to prawdziwa zmora wielu polskich firm. Według danych Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii ponad 80 proc. przedsiębiorstw w Polsce nie otrzymuje zapłaty w ustalonym terminie. Ograniczenie zatorów płatniczych, które negatywnie wpływają na płynność finansową firm i ich rozwój – taki ma być efekt ustawy przeciwdziałającej zatorom, którą w dniu 6 sierpnia 2019 r. podpisał Prezydent RP.

Od 2020 roku ulga na złe długi również w podatkach dochodowych

Ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych, która wejdzie w życie 1 stycznia 2020 r. wśród licznych zmian wprowadza w podatkach dochodowych tzw. ulgę na złe długi.

Oznacza to, że już od 1 stycznia 2020 r. wierzyciele zyskają możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania o kwotę wierzytelności, jeżeli wierzytelność ta nie zostanie uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub fakturze (rachunku).

Złe długi w podatkach dochodowych - stan do 31.12.2019 r.

Obecnie w podatkach dochodowych zasadą jest, że przychodem są kwoty należne, choćby faktycznie nie zostały otrzymane. Oznacza to, że przychód do opodatkowania powstaje niezależnie od faktu uregulowania płatności z faktury. Oczywiście jest to bardzo niekorzystne dla wierzycieli, którym dłużnicy zalegają z wypłaceniem należności. Natomiast dłużnicy, zalegający z zapłatą z tytułu swoich zobowiązań, mają pełne prawo do obniżania przychodu do opodatkowania m.in. o niezapłacone zobowiązania. To premiuje nielojalnych dłużników, gdyż mają oni niższą podstawę opodatkowania.

Skutki wprowadzenia ulgi na złe długi w podatkach dochodowych od 1.01.2020 r.

Z dniem 1 stycznia 2020 r. dodane zostaną art. 26i ustawy o PIT i odpowiednio art. 18f ustawy o CIT, dotyczące podstawy obliczenia podatku lub straty, oraz ust. 4–19 w art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – dalej u.z.p.d. – w zakresie przychodów.

Zgodnie z art. 26i ust. 1 i 2 ustawy o PIT, art. 18f ust. 1 i 2 ustawy o CIT oraz odpowiednio art. 11 ust. 4 u.z.p.d. podstawa obliczenia podatku:

  1. może być zmniejszona o zaliczoną do przychodów należnych wartość wierzytelności o zapłatę świadczenia pieniężnego w rozumieniu ustawy z 8.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, która nie została uregulowana lub zbyta, przy czym zmniejszenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie,
  2. podlega zwiększeniu o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość zobowiązania do zapłaty świadczenia pieniężnego, które nie zostało uregulowane, przy czym zwiększenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie.

Dla celów zastosowania ulgi na złe długi okres 90 dni liczy się począwszy od pierwszego dnia następującego po określonym na fakturze (rachunku) lub w umowie upływie terminu do uregulowania zobowiązania. Zamiarem ustawodawcy było zatem zaadaptowanie w podatkach dochodowych mechanizmu ulgi na złe długi przyjętego w VAT, z uwzględnieniem różnic wynikających z odrębności cech tych dwóch podatków. 

Ulga na złe długi w podatkach dochodowych zacznie obowiązywać już od nowego roku. Kto będzie mógł z niej skorzystać? Jakie warunki należy spełnić? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w komentarzu praktycznym autorstwa p. Karola Różyckiego pt. Ulga na złe długi w podatkach dochodowych.

Zapraszam do lektury!

Tomasz Kręski
product manager Księgowość i Podatki

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.