Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Ulga termomodernizacyjna - zasady stosowania

21 lutego 2023

Ulga termomodernizacyjna jest ulgą podatkową, która daje możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych na realizację tzw. przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Kwota odliczenia może wynieść nawet 53 tys. zł. Z możliwości odliczenia mogą skorzystać podatnicy, którzy opodatkowują swoje dochody według skali podatkowej, podatkiem liniowym lub opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Z początkiem 2019 r. do ustawy o PIT wprowadzona została tzw. ulga termomodernizacyjna. W ramach tej ulgi podatnicy będący właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych mają prawo odliczać od podstawy obliczenia podatku dochodowego wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku. Kwota odliczenia nie może jednak przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Ulga termomodernizacyjna - kto może skorzystać?

Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać:

 • podatnicy opodatkowani na zasadach ogólnych (skala podatkowa);
 • podatnicy opodatkowani podatkiem liniowym;
 • ryczałtowcy, czyli podatnicy, którzy rozliczają się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Podatnik może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, jeśli spełnione są łącznie poniższe warunki:

 • podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego;
 • podatnik poniósł wydatki na materiały budowlane, urządzenia lub usługi związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku;
 • przedsięwzięcie termomodernizacyjne zostanie zakończone w ciągu 3 lat, licząc od końca roku podatkowego, kiedy został poniesiony pierwszy wydatek.

Nie można skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, jeśli budynek nie jest oddany do użytku (jest w budowie).

Ulga termomodernizacyjna - ile można odliczyć?

W ramach ulgi termomodernizacyjnej kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. W sytuacji, gdy kwota odliczenia będzie wyższa niż dochód podatnika do opodatkowania w danym roku podatkowym, możliwe jest odliczenie pozostającej kwoty w kolejnym roku lub latach, nie dłużej jednak niż w ciągu 6 lat, licząc od końca roku, kiedy poniesiono pierwszy wydatek.

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne

Wprowadzenie ulgi termomodernizacyjnej spowodowało umieszczenie w słowniku pojęć w ustawie o PIT nowego terminu – przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Pojęcie to na gruncie ustawy o PIT jest zdefiniowane poprzez odniesienie do już istniejącej definicji zawartej w ustawie z dnia 21.11.2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Zgodnie z tą definicją przedsięwzięcie termomodernizacyjne polega na:

 1. ulepszeniu, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych;
 2. ulepszeniu, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki wymienione w lit. a, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków;
 3. wykonaniu przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków wymienionych w lit. a;
 4. całkowitej lub częściowej zamianie źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Jakie wydatki można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

Wykaz wydatków podlegających odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21.12.2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Zgodnie z jego treścią do materiałów budowlanych i urządzeń związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych zalicza się m.in.:

 • materiały budowlane wykorzystywane do docieplania,
 • węzeł cieplny,
 • kocioł gazowy i olejowy,
 • zbiornik na gaz lub zbiornik na olej,
 • przyłącza do sieci ciepłowniczej lub gazowej,
 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej lub w skład systemu ogrzewania elektrycznego,
 • pompa ciepła,
 • kolektor słoneczny,
 • ogniwo fotowoltaiczne,
 • stolarka okienna i drzwiowa.

Natomiast do usług związanych z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego zalicza się m.in.:

 • wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
 • wykonanie analizy termograficznej budynku, wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi,
 • wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej,
 • docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów,
 • wymiana stolarki zewnętrznej (np. okna, drzwi),
 • wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 • montaż kotła gazowego lub olejowego,
 • montaż pompy ciepła lub kolektora słonecznego,
 • montaż instalacji fotowoltaicznej.

Jednocześnie ustawodawca zawarł zastrzeżenie, iż w ramach ulgi termomodernizacyjnej odliczeniu nie podlegają wydatki, które zostały:

 • sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, lub
 • zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa.

Jak dokumentować prawo do ulgi termomodernizacyjnej?

Podstawą do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej jest posiadanie faktur VAT wystawionych przez podatnika VAT czynnego dotyczących nabytych towarów lub usług. Co do zasady ulgą objęta jest kwota brutto (tj. z uwzględnieniem podatku VAT) danego towaru lub usługi. Podstawą do odliczenia może być również faktura zawierającą podatek od wartości dodanej wystawiona przez podmiot z państwa członkowskiego UE.

Jak uwzględnić ulgę termomodernizacyjną w zeznaniu podatkowym?

W zależności od sposobu opodatkowania podatnika kwota odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej musi być uwzględniona w załączniku PIT/O do zeznania PIT-37, PIT-36, PIT-36L lub PIT-28 (w zależności od stosowanej przez podatnika formy opodatkowania - skala podatkowa, podatek liniowy lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych).

Podział majątku wspólnego małżonków

Tomasz Kręski

Product manager Księgowość i Podatki

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.

Zobacz również:
Polecamy między innymi:
Masz dostęp do LEX-a? Zaloguj się
Nie masz dostępu do LEX-a? Zamów dostęp testowy