Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Umowa o współdziałanie z KAS - na czym polega?

20 lipca 2020

Już od lipca 2020 r. duzi podatnicy mogą występować do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o zawarcie umowy o współdziałanie w zakresie realizacji obowiązków podatkowych. Jej podpisanie zależy jednak od uzyskania pozytywnej oceny ze wstępnego audytu podatkowego.

Program Współdziałania to nowa forma współpracy, w ramach której podatnik przyjmuje na siebie zwiększone obowiązki w zakresie zarządzania funkcją podatkową w swoim przedsiębiorstwie i udzielania informacji administracji skarbowej. W zamian za to będzie mógł zawierać porozumienia podatkowe z Szefem KAS i będzie rzadziej oraz mniej uciążliwie kontrolowany. Udział w programie jest dobrowolny. Podstawą Programu Współdziałania jest zawarcie umowy o współdziałanie z Szefem KAS. Przed zawarciem umowy podatnik opracowuje i wdraża procedury kontroli wewnętrznej i przechodzi tzw. audyt wstępny, który przeprowadza – przez swoich urzędników – Szef KAS.

Umowa o współdziałanie z Szefem KAS

Umowę o współdziałanie wprowadziła ustawa z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych. W założeniach umowa o współdziałanie ma służyć zapewnieniu przestrzegania przez podatnika prawa podatkowego w warunkach przejrzystości podejmowanych działań oraz wzajemnego zaufania między organem podatkowym a podatnikiem. Podatnik będący stroną umowy o współdziałanie będzie miał możliwość zawierania porozumień z Szefem KAS istotnych kwestii związanych z jego rozliczeniami podatkowymi. Takie porozumienia podatkowe mogą dotyczyć, między innymi:

  • interpretacji przepisów prawa podatkowego;
  • zasad ustalania cen transferowych;
  • braku zasadności stosowania klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania;
  • wysokości prognozowanego na następny rok podatkowy zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych.

Jak zawrzeć umowę o współdziałanie?

Podstawą do podjęcia współpracy jest umowa o współdziałanie. Umowa jest zawierana na wniosek podatnika. Uczestnikiem programu może być podatnik, którego wartość przychodu, wykazana w zeznaniu CIT-8, w poprzednim roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro, przeliczonych na złote według średniego kursu ogłaszanego przez NBP w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok złożenia wniosku. Umowa o współdziałanie określa obowiązki stron i przebieg współpracy. Umowa o współdziałanie jest zawierana na piśmie i na czas nieokreślony.

Audyt wstępny

Podstawowym warunkiem udziału w Programie Współdziałania jest posiadanie przez podatnika tzw. ram wewnętrznego nadzoru podatkowego (RWNP), zaś warunkiem zawarcia umowy o współdziałanie jest pozytywna opinia z tzw. audytu wstępnego. Audyt ten przeprowadza formalnie Szef KAS, faktycznie urzędnicy zatrudnieni w specjalnej komórce organizacyjnej i działający w jego imieniu. Obejmuje on sprawdzenie:

  1. prawidłowości wypełniania przez podatnika obowiązków podatkowych (za dwa lata podatkowe poprzedzające rok, w którym podatnik wystąpił z wnioskiem o podpisanie umowy o współdziałanie, oraz okres od początku roku podatkowego, w którym podatnik wystąpił z wnioskiem, do dnia zakończenia audytu);
  2. skuteczności i adekwatności RWNP.

Korzyści zawarcia umowy o współdziałanie z Szefem KAS

Podatnik, który zawrze umowę o współdziałanie z Szefem KAS otrzymuje, między innymi, następujące korzyści:

  • nienaliczanie odsetek za zwłokę w razie błędów w rozliczeniu;
  • wpłacanie zaliczek na podatek dochodowy w uproszczonej formie w wysokości uzgodnionej z Szefem KAS w oparciu o prognozowany dochód;
  • brak obowiązku raportowania krajowych schematów podatkowych;
  • korzyści wizerunkowe.

Więcej na temat Programu Współdziałania, obowiązkach podatnika w ramach umowy o współdziałanie oraz o wszystkich wynikających z jej zawarcia korzyściach dowiesz się w programie LEX Księgowość!

Umowa o współdziałanie z KAS - na czym polega?
Tomasz Kręski

product manager Księgowość i Podatki

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.