Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Umowa w sprawie zamówienia publicznego - cykl szkoleń online

30 maja 2023

Prawidłowa konstrukcja umowy o zamówienie publiczne często jest gwarantem jej spokojnej realizacji i wykonania. Jest to niezwykle istotne zagadnienie, wszak celem Prawa zamówień publicznych  nie jest przecież tylko udzielenie zamówienia, lecz otrzymanie jego przedmiotu, czyli skuteczna i efektywna realizacja umowy.

Czym jest umowa o zamówienie publiczne?

Umowa o zamówienie publiczne, to umowa zawierana pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, najczęściej wyłanianym w drodze postępowania przetargowego, której celem jest wykonanie określonego zamówienia publicznego. Umowa taka, zgodnie z art. 432 PZP  zawierana jest pod rygorem nieważności w formie pisemnej, chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej. Przedmiotem umowy o zamówienie publiczne mogą być usługi, towary lub roboty budowlane.

Zasada swobody umów a przepisy Prawa zamówień publicznych

Zgodnie z wywodzącą się z Kodeksu cywilnego zasadą swobody umów, strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Omawiając jednak umowy o zamówienie publiczne, pamiętać należy o tym, że przepisy Kodeksu cywilnego  stosowane są posiłkowo, bowiem regulacje Prawa zamówień publicznych stanowią lex specialis w stosunku do przepisów KC. Przepisami Kodeksu cywilnego, które w szczególności mają zastosowanie w przypadku umowy o zamówienie publiczne są:

  • 6 k.c. - dotyczący ciężaru dowodu;
  • 65 § 1 k.c. - mówiący o ty, że oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak wymagają tego okoliczności, w których zostało złożone oraz zasady współżycia społecznego i ustalone zwyczaje;
  • 65 § 2 k.c. - wskazujący, że w umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu;
  • 66 § 1 k.c.– zgodnie, z którym oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi ofertę, jeżeli określa istotne postanowienia umowy;
  • 73–81 k.c. – dotyczące formy czynności prawnych, w tym formy pisemnej i elektronicznej;
  • 95–1098k.c. – dotyczące przedstawicielstwa (pełnomocnictwo, prokura);
  • 355 § 1 k.c. – nakładający na dłużnika obowiązek staranności ogólnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju (należyta staranność).

Obligatoryjne postanowienia umowy o zamówienie publiczne

Oczywiście umowa o zamówienie publiczne nie może być skonstruowana dowolnie. Prawo zamówień publicznych określa pewne elementy, które strony muszą zawrzeć w umowie. W art. 436 PZP ustawodawca wskazał postanowienia, które obligatoryjnie powinna zawierać każda umowa, takie jak kwestie terminu jej wykonania oraz warunków płatności czy limitowanie kar umownych. Nowym rozwiązaniem w porównaniu do poprzednio obowiązującej ustawy z 2004 r. jest wyraźne zobligowanie zamawiających do określenia terminu wykonania umowy, w jednostkach czasu (dniach, tygodniach, latach), chyba że wskazanie daty wykonania umowy jest uzasadnione obiektywną przyczyną, niezależną od zamawiającego np. w przypadku projektów finansowanych ze środków UE.

Poza powyższym, w umowie należy zawrzeć również klauzulę waloryzacyjną - co wynika z art. 439 PZP. Zgodnie z tym przepisem w umowach, których przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, zawartych na okres dłuższy niż 6 miesięcy, zawiera się postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.

Poza powyższymi obligatoryjnymi elementami umowy, ustawa wskazuje jeszcze kolejne, które wraz z pozostałymi kwestiami związanymi z umowami opracowane zostały w LEX Zamówienia Publiczne.

Cykl szkoleń online o umowach w sprawie zamówienia publicznego

Polecamy zapoznanie się z nagraniami szkoleń i pozostałymi materiałami, w tym odpowiedziami na pytania uczestników spotkań, które odbyły się w ramach cyklu szkoleń o umowach o zamówienie publiczne, poprowadzonego przez mec. Joannę Martyniuk-Plachę. Dzięki nagraniom szkoleń od podstaw poznasz zasady rządzące konstruowaniem zapisów umownych, tak by umowa jak najlepiej odpowiadała potrzebom zamawiającego.

Założeniem całego cyklu było przekazanie kompleksowej wiedzy na temat umów o zamówienie publiczne, dlatego umowy omówiono nie tylko w odniesieniu do przepisów PZP, ale również z uwzględnieniem aspektu cywilistycznego umów o zamówienie publiczne oraz przepisów ustawy o finansach publicznych, przez której pryzmat kontrolowana jest zasadność i zawieranych umów.

Na cykl szkoleń o umowach w ZP składają się następujące szkolenia:

  1. Umowy o zamówienia publiczne - podstawowe zagadnienia 
  2. Jak skonstruować umowę o zamówienie publiczne? 
  3. Obligatoryjne postanowienia umów o zamówienia publiczne 

Jeszcze więcej materiałów na temat umów o zamówienia publiczne znajdziesz w LEX Zamówienia Publiczne, na pulpicie zamówienia publiczne w boksie Umowy w sprawach zamówień publicznych, który właśnie temu zagadnieniu został poświęcony.

Podział majątku wspólnego małżonków

Mateusz Widziński

Product Manager