Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

UE chce zreformować rynki kapitałowe

27 grudnia 2022

Komisja Europejska zaproponowała szeroko zakrojoną reformę prawa rynków kapitałowych. Obejmuje ona trzy osobne pakiety legislacyjne dotyczące notowań na giełdzie, niewypłacalności przedsiębiorstw oraz unijnego systemu rozliczeń. Projekty Komisji będą teraz przedmiotem debaty w Parlamencie Europejskim i Radzie.

W programie LEX Prawo Europejskie znaleźć można streszczenia poszczególnych pakietów.

Pozyskiwanie przez firmy kapitału na giełdzie

Pierwszy z pakietów dotyczy wymogów dopuszczania firm do obrotu giełdowego na rynkach publicznych. Jego celem jest zmniejszenie wobec wszystkich firm niezależnie od ich wielkości, w tym zwłaszcza wobec małych i średnich przedsiębiorstw, obciążeń administracyjnych, tak aby mogły one uzyskać lepszy dostęp do finansowania publicznego dzięki notowaniu na giełdach papierów wartościowych.

Pakiet dotyczący notowań giełdowych składa się z:

Więcej na ten temat - zob.:

Niewypłacalność przedsiębiorstw

Reforma w zakresie przepisów dotyczących niewypłacalności przedsiębiorstw obejmuje projekt tylko jednego, zupełnie nowego aktu - dyrektywy o niewypłacalności przedsiębiorstw.

Projekt ten ma:

  • umożliwić harmonizację określonych aspektów postępowań upadłościowych w całej UE (takich jak np. działania mające na celu zabezpieczenie masy upadłości),
  • wprowadzić uproszczony system likwidacji dla mikroprzedsiębiorstw oraz
  • zobowiązać państwa UE do sporządzenia arkusza informacyjnego podsumowującego istotne elementy ich krajowych przepisów dotyczących niewypłacalności, aby stworzyć bardziej pozytywny klimat dla inwestycji transgranicznych.

Więcej na ten temat - zob.:

Usprawnienie unijnego systemu rozliczeń

Celem trzeciego z proponowanych pakietów legislacyjnych dotyczącego unijnego rustemu rozliczeń jest zapewnienie bardziej bezpiecznego, solidnego i atrakcyjnego systemu rozliczeń. Bez spełnienia tych warunków trudno bowiem sobie wyobrazić dobrze funkcjonującą unię rynków kapitałowych, co w szczególności pokazał kryzys finansowy z 2008 r.

Pakiet dotyczący systemu rozliczeń składa się z:

  • rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie nr 648/2012 w sprawie infrastruktury rynku europejskiego (EMIR), rozporządzenie nr 575/2013 w sprawie wymogów kapitałowych (CRR) oraz rozporządzenie 2017/1131 w sprawie funduszy rynku pieniężnego (FRP) oraz
  • dyrektywy zmieniającej dyrektywę 2013/36/UE w sprawie wymogów kapitałowych (CRD), dyrektywę 2019/2034 w sprawie firm inwestycyjnych (IFD) oraz dyrektywę 2009/65/WE w sprawie przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS).

Więcej na ten temat - zob.:

UE chce zreformować rynki kapitałowe
Rafał Bujalski

product manager LEX Prawo Europejskie

 

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.