Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

28 lipca 2020

Tarcza 4.0 wprowadziła do polskiego porządku prawnego tzw. uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Skorzystać z niego mogą przedsiębiorstwa chcące odbudować równowagę finansową. Dzięki nowemu postępowaniu przedsiębiorstwa nie muszą występować do sądu, by wszcząć restrukturyzację. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne od samego początku budziło duże kontrowersje wśród bezpośrednio zainteresowanych.

Jak wskazuje Adrian Borys w procedurze: Przebieg uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne stanowi postępowanie nieautonomiczne; oparte jest na regulacji Prawa restrukturyzacyjnego dotyczącej postępowania o zatwierdzenie układu.

Kto może skorzystać z uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego

Z uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, skorzystać mogą wszystkie podmioty posiadające zdolność restrukturyzacyjną:

  1. przedsiębiorcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego;
  2. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
  3. wspólnicy osobowych spółek handlowych ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem;
  4. wspólnicy spółki partnerskiej.

Co z wynagrodzeniem nadzorcy układu?

Jak pisze Adrian Borys, w przypadku mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców wynagrodzenie nadzorcy układu nie może być wyższe niż 15% kwoty przeznaczonej dla wierzycieli zgodnie z postanowieniami układu, a ponadto:

  1. w przypadku gdy kwota przeznaczona dla wierzycieli zgodnie z postanowieniami układu przekracza 100 000 złotych, wynagrodzenie od kwoty przewyższającej 100 000 złotych nie może przekroczyć równowartości 3% kwoty przeznaczonej dla wierzycieli;
  2. w przypadku gdy kwota przeznaczona dla wierzycieli zgodnie z postanowieniami układu przekracza 500 000 złotych, wynagrodzenie od kwoty przewyższającej 500 000 złotych nie może przekroczyć równowartości 1% kwoty przeznaczonej dla wierzycieli.

Natomiast w przypadku prawomocnej odmowy zatwierdzenia układu lub umorzenia postępowania, wynagrodzenie nadzorcy układu przewidziane w umowie nie może przekroczyć dwukrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W zakresie ustalania wysokości wynagrodzenia nadzorcy układu stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 814).

Co musi zrobić dłużnik przed otwarciem uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego?

Przed dokonaniem obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, dłużnik obowiązany jest do przygotowania:

  • propozycji układowych oraz
  • spisu wierzytelności,
  • spisu wierzytelności spornych

i przekazaniu ich nadzorcy układu.

W odróżnieniu od postępowania o zatwierdzenie układu, w przypadku uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, układem objęci są wierzyciele zabezpieczeni rzeczowo bez ich zgody, lecz po spełnieniu dodatkowych warunków przewidzianych w art. 17 Tarczy 4.0.

Do kiedy obwieszczenie w MSiG?

Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, każdy z podmiotów posiadających zdolność restrukturyzacyjną może dokonać jednokrotnie. Ponadto obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, z uwagi na tymczasowy charakter uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego może nastąpić jedynie do 30.06.2021 r.

Zdecydowanie więcej informacji na temat uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego znajdziesz w: Przebieg uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego

Na temat wszystkich procedur zobacz krótki film https://www.youtube.com/watch?v=4d_sNsKQ3Qc opisujący tę kategorię dokumentów.

 

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne
Wojciech Kowalski

product manager Działu Legal