Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Urlop dla poratowania zdrowia. Kto może skorzystać? Jak się odwołać

16 stycznia 2020

Komu przysługuje urlop dla poratowania zdrowia?

Prawo do urlopu dla poratowania zdrowia statuuje art. 73 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215). Z urlopu dla poratowania zdrowia może korzystać nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu nieprzerwanie co najmniej 7 lat w szkole w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć.

Nie oznacza to, że każda przerwa w pracy pozbawi prawa do urlopu. Karta Nauczyciela określa (art. 73 ust. 1a), że uprawnienie przysługuje pedagogowi, który podjął zatrudnienie w szkole nie później niż w ciągu trzech miesięcy po ustaniu poprzedniego stosunku pracy w tej samej lub innej szkole.

A zatem z urlopu dla poratowania zdrowia może skorzystać nauczyciel, który:

  • pracował 7 lat bez przerwy przekraczającej trzy miesiące;
  • przez cały ten czas pracował w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć;
  • bezpośrednio przed wystąpieniem o urlop pracował w pełnym wymiarze godzin.

Kto kieruje na badania?

Kwestie badań reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia (Dz. U. poz. 190).
Nauczyciel, chcąc skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia, złoży pisemny wniosek do dyrektora, który skieruje go na badania do lekarza medycyny pracy. Na zgłoszenie się do specjalisty pedagog ma 30 dni od wystawienia skierowania.
Urlop dla poratowania zdrowia udzielany jest nauczycielowi:

  • w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej
  • w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy odgrywają istotną rolę,
  • na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową

Koszty badań ponosi szkoła. Stwierdziwszy, że nauczyciel spełnia przesłanki do otrzymania urlopu, lekarz wyda orzeczenie, w którym określa czas potrzebny na przeprowadzenie leczenia. Orzeczenie wydawane będzie w trzech egzemplarzach - dla dyrektora szkoły, do dokumentacji medycznej nauczyciela i dla lekarza. Z otrzymanym od lekarza orzeczeniem nauczyciel zgłasza się do dyrektora, który udziela mu urlopu dla poratowania zdrowia, chyba że ma wątpliwości co do zasadności orzeczenia.
Nauczycielowi można udzielić kolejnego urlopu dla poratowania zdrowia nie wcześniej niż po upływie roku od dnia zakończenia poprzedniego urlopu dla poratowania zdrowia. Łączny wymiar urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciela w okresie całego zatrudnienia nie może przekraczać 3 lat.

Jak się odwołać od orzeczenia?

W tym drugim przypadku ma prawo do złożenia odwołania - podobnie zresztą jak nauczyciel, jeżeli lekarz nie stwierdził, że występują przesłanki do udzielenia mu urlopu dla poratowania zdrowia.

Odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy za pośrednictwem lekarza, który wydał orzeczenie. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy to właśnie ośrodek medycyny pracy wydał zaskarżane orzeczenie, wtedy odwołanie kieruje się do instytutu badawczego. Podmiot, który rozpatruje odwołanie, przeprowadza ponowne badanie i wydaje orzeczenie ostateczne.

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.