Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Diagnosta i laboratorium w świetle nowej ustawy o medycynie laboratoryjnej

09 stycznia 2023

Ustawa o medycynie laboratoryjnej a rola diagnosty i kierownika

10 grudnia weszła w życie długo wyczekiwania przez diagnostów laboratoryjnych oraz kierowników laboratoriów ustawa z 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej. Nowe przepisy określają m.in. zasady i warunki wykonywania czynności medycyny laboratoryjnej czy zawodu diagnosty laboratoryjnego. Ustawa znacząco modyfikuje również zasady nadzoru i kontroli nad medycznymi laboratoriami diagnostycznych oraz organizację i działanie samorządu diagnostów laboratoryjnych.

Kontrola wykonywania czynności przez diagnostę laboratoryjnego

Sprawowanie nadzoru nad należytym wykonywaniem czynności medycyny laboratoryjnej i zawodu diagnosty laboratoryjnego należy do zadań samorządu zawodowego. Zgodnie w dedykowaną ustawą, wspomniana kontrola i ocena działalności diagnosty laboratoryjnego jest przeprowadzana w formie wizytacji, w ramach których wizytatorzy mają prawo do podejmowania czynności wskazanych w art. 14 ust. 5 ustawy o medycynie laboratoryjnej, w tym m.in.

  • wglądu do dokumentacji medycznej w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wizytacji 2)
  • udziału w wykonywanych czynnościach medycyny laboratoryjnej (nie tylko ich obserwowania);
  • żądania ustnych i pisemnych wyjaśnień związanych z wykonywaniem zadań przez diagnostów
  • uzyskują dostęp do zarchiwizowanych materiałów.

Ponadto, wizytatorzy oraz inne osoby przeprowadzające wizytację uzyskują dostęp do zarchiwizowanych materiałów. Co istotne, w terminie 30 dni od dnia przeprowadzenia wizytacji, wizytatorzy przekazują w formie pisemnej egzemplarz wystąpienia powizytacyjnego wizytowanemu diagnoście laboratoryjnemu oraz kierownikowi laboratorium. Wskazane we wnioskach lub w zaleceniach powizytacyjnych nieprawidłowości diagnosta ma obowiązek usunąć w terminach mu wyznaczonych.

W ramach komentarza praktycznego Diagnosta i laboratorium w świetle nowej ustawy o medycynie laboratoryjnej omówiono zasady rozpoczęcia i przeprowadzania kontroli oraz oceny wykonywania czynności medycyny laboratoryjnej przez diagnostę laboratoryjnego. Komentarz przedstawia również jakie działania diagnosty mogą być weryfikowane, rolę diagnosty i kierownika placówki w trakcie kontroli oraz skutki kontroli.

Uprawnienia i obowiązki diagnosty laboratoryjnego w świetle nowej ustawy

Nowa ustawa o medycynie laboratoryjnej w sposób kompleksowy reguluje wykonywanie zawodu diagnosty laboratoryjnego, wprowadzając sporo nowych rozwiązań prawnych. Ustawa zawiera również niezbędne przepisy dotyczące uprawnień i obowiązków diagnosty laboratoryjnego.

Art. 11 ustawy o medycynie laboratoryjnej wskazuje jakie kwalifikacje musi posiadać oraz jakie warunki spełniać, osoba z wykonująca na co dzień zawód diagnosty. Z kolei podstawowe obowiązki diagnosty laboratoryjnego określony został w art. 22 wspomnianej ustawy, który wskazuje, że wykonuje on zawód z należytą starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z wykorzystaniem wskazań aktualnej wiedzy medycznej. Ustawa nakłada też na niego obowiązek ustawicznego rozwoju zawodowego diagnosty laboratoryjnego czy należytego informowania pacjenta o jego prawach.

Ustawa określa też czynności do których jest uprawniony, a w szczególności daję możliwość samodzielnego wykonywania czynności medycyny laboratoryjnej, do których należą:

  • badania laboratoryjne materiału biologicznego
  • działania zmierzające do ustalenia zgodności tkankowej;
  • wykonywanie oceny jakości i wartości diagnostycznej badań czy laboratoryjnej interpretacji i autoryzacji wyników badań laboratoryjnych,

Chcąc przybliżyć najważniejsze przepisy dotyczące zadań diagnosty laboratoryjnego zachęcamy do zapoznania się z komentarzem praktycznym Uprawnienia i obowiązki diagnosty laboratoryjnego w świetle ustawy o medycynie laboratoryjnej, który przybliża definicję diagnosty laboratoryjnego, następnie omawia jego rolę w procesie. Zwraca uwagę na zupełnie nowe uregulowania dotyczące kompetencji i obowiązków kierownika laboratorium, które wprowadza ustawa.

Kompleksowe omówienie założeń ustawy o medycynie laboratoryjnej

Mając na względzie całościowe omówienie wspomnianej ustawy oraz zasygnalizowanie jakie nowe rozwiązania wprowadza/modyfikuje w porównanie z dotychczas obowiązującą ustawą o diagnostyce laboratoryjnej zachęcamy do zapoznania się z 13 nowymi oraz aktualizowanymi komentarzami praktycznymi poświęconymi tej tematyce.

Dzięki nim dowiesz się m.in. jakie wymagania jakościowe stawia przed laboratoriami diagnostycznymi nowa ustawa, a także na jakich zasadach będą oni mogli wykonywać zawodu diagnosty w ramach praktyki

Całość komentarzy praktycznych dostępna TUTAJ

Diagnosta i laboratorium w świetle nowej ustawy o medycynie laboratoryjnej

Norbert Bonin

Product Manager

LEX Medica oraz LEX Ochrona Zdrowia