Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Kiedy utracisz ulgę za kompostownik?

07 czerwca 2021

Właściciele nieruchomości muszą ponosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rada gminy wprowadza ulgi w tej opłacie, z których można skorzystać po spełnieniu warunków określonych w przepisach. Jednocześnie tzw. ustawa śmieciowa przewiduje procedurę prowadzącą do utraty prawa do zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami.

Obowiązkiem gmin jest zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zaś obowiązkiem mieszkańców - ponoszenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości wskazanej w uchwale rady gminy. W przypadkach wskazanych w ustawie możliwe jest uzyskanie ulgi w tej opłacie. Należy do nich tzw. ulga za kompostownik.

Kto może uzyskać ulgę za kompostownik?

Zgodnie z art. 6k ust. 4a ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r., poz. 888), dalej u.c.p.g. rada gminy, w drodze uchwały, zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Zwolnienie ma być proporcjonalne do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych, nie doprecyzowano jednak, na czym ma polegać proporcjonalność. Co istotne - uchwała podlega kontroli regionalnej izby obrachunkowej pod kątem jej zgodności z prawem.

Rada gminy może skorzystać ze wskazanego w art. 4 ust. 2a pkt 4 u.c.p.g. uprawnienia do określenia w regulaminie wymagań dotyczących kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.

Kiedy utracisz ulgę za kompostownik?

Jeżeli okaże się, że właściciel nieruchomości, który złożył informację o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowaniu w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne:

  • nie posiada tego kompostownika lub
  • nie kompostuje w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne lub też
  • uniemożliwia upoważnionym podmiotom dokonanie oględzin nieruchomości, w celu ustalenia, czy bioodpady są kompostowane w przydomowym kompostowniku

wójt, burmistrz lub prezydent miasta stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponowne skorzystanie z tzw. ulgi za kompostownik może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna, wymaga ono także złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Postępowanie w sprawie utraty ulgi w opłacie za odpady komunalne

Procedura prowadzącą do utraty prawa do zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami wywołuje wątpliwości w praktyce. Kiedy powinno nastąpić stwierdzenie zaistnienia jednej z trzech przesłanek skutkujących utratą tzw. ulgi za kompostownik? Czy organ wykonawczy gminy może przeprowadzić kontrolę w sprawie posiadania kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów? Odpowiedzi na te oraz inne pytania znajdują się w komentarzu praktycznym "Utrata ulgi w opłacie za odpady komunalne"

Nowe zasady obsadzania stanowiska dyrektora szkoły w okresie epidemii
Aleksandra Kwaśniewska

product manager LEX Ochrona Środowiska

 

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.