Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Wakacje kredytowe

10 lipca 2020

Określenie „wakacje kredytowe” paradoksalnie pojawiło i upowszechniło się w okresie pandemii COVID-19. Mianem tym zaczęto określać przywilej kredytobiorcy pozwalający mu na wnioskowanie o możliwość odroczenia płatności rat kapitałowo-odsetkowych. Początkowo uzyskanie tego przywileju było uzależnione od woli banku, czyli kredytodawcy. Jednak kolejna, czwarta odsłona tarczy antykryzysowej wprowadziła rozwiązanie znacznie bardziej definitywne.

Podmioty uprawnione do wakacji kredytowych

Art. 31fa ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (u.COVID-19) wprowadza nowe przepisy w zakresie zawieszania wykonywania umów kredytowych. Już pobieżna analiza brzemienia tego przepisu pozwala na stwierdzenie, że udzielenie „wakacji kredytowych” na jego mocy jest już nie prawem, ale definitywnym obowiązkiem banku.

Zgodnie z przyjętą regulacją „wakacje kredytowe” przysługują tylko kredytobiorcy, który zawarł którąś z umów kredytowych wskazanych w art. 31fa ust. 1 u.COVID-19 oraz kredytobiorcy, który po 13.03.2020 r. utracił pracę lub inne główne źródło dochodu. Podkreślenia wymaga także fakt, że kształtując przesłanki uzyskania „wakacji kredytowych” w formule wynikającej z art. 31fa, ustawodawca nie powiązał ich ze skutkami pandemii COVID-19. W takim stanie prawnym uprawnionym do skorzystania z tego przywileju może być także kredytobiorca, który utracił pracę po 13.03.2020 r., ale wskutek np. dyscyplinarnego zwolnienia.

Forma i sposób złożenia wniosku

Ustawodawca w treści art. 31fa ust. 4 u.COVID-19 jasno określił formę, w jakiej taki wniosek ma zostać złożony. Natomiast w kolejnym ustępie tego przepisu wskazane zostały elementy obligatoryjne wniosku o zawieszenie wykonania umowy. Zauważyć należy, że prawodawca fakt spełnienia przesłanek utraty pracy lub innego głównego źródła dochodu po 13.03.2020 r. opiera jedynie na oświadczeniu kredytobiorcy. Oświadczenie to, zgodnie z treścią art. 31fa ust. 6 u.COVID-19, jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, a składający je jest obowiązany do zawarcia w nim standardowej klauzuli.

Komentarz praktyczny dr Małgorzaty Urban-Theocharakis pt. "Wakacje kredytowe" przedstawia podstawy i założenia najnowszej instytucji zawarte w tarczy 4.0 oraz wskazuje niektóre jej wady i nieścisłości.

 

Wakacje kredytowe
Monika Kozłowska

product manager LEX Banki i Windykacje

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.