Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Czy WIS zapewni większą pewność w zakresie stosowania stawek VAT?

27 listopada 2019

Od 1 listopada podatnicy VAT mogą korzystać z nowej instytucji wiążącej informacji stawkowej (WIS). Informacja ta stanowi formę ochrony w zakresie poprawności stosowania stawek VAT. Ma ona bowiem moc wiążącą w stosunku do organów podatkowych.    

Co to jest WIS?  

Wiążąca informacja stawkowa to decyzja zawierająca wskazanie stawki VAT właściwej dla danego towaru lub usługi. WIS, pomimo że nie jest wydawana przez organy statystyczne, dokonuje klasyfikacji danego towaru lub usługi według Nomenklatury Scalonej (CN), Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) lub Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), niezbędnej dla określenia stawki VAT właściwej dla tego towaru lub usługi.

Treść wiążącej informacji stawkowej wiąże organy podatkowe w odniesieniu do towarów lub usług, dla których została wydana, a więc nie mogą one przyjąć dla nich innej klasyfikacji lub stawki VAT niż wskazana w WIS.  

Wniosek o wydanie WIS  

Wiążące informacje stawkowe są wydawane na wniosek na ściśle określonym formularzu. Do wniosku załącza się:

  • obowiązkowo – potwierdzenie wpłaty opłaty za wydanie WIS;
  • fakultatywnie – dokumenty odnoszące się do towaru albo usługi, w szczególności fotografie, plany, schematy, katalogi, atesty, instrukcje, informacje od producenta lub inne dostępne dokumenty umożliwiające organowi wydającemu WIS dokonanie właściwej klasyfikacji towaru albo usługi.

Wniosek o wydanie WIS może zostać złożony w formie papierowej lub drogą elektroniczną przez e-PUAP.

W pierwszym przypadku wniosek należy kierować do Krajowej Informacji Skarbowej na adres: ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała, zaś w drugim – na adres skrytki Krajowej Informacji Skarbowej: /KIS/wnioski.

Procedura pt. Uzyskanie wiążącej interpretacji stawkowej wskazuje w jaki sposób można uzyskać WIS.  

Czy WIS zapewni większą pewność w zakresie stosowania stawek VAT?

Opłata za wydanie WIS  

Wnioskodawca jest zobowiązany do poniesienia opłaty wynoszącej:

  • 40 zł – w przypadku składania wniosku o wydanie WIS dla jednego towaru lub usługi,
  • iloczyn 40 zł i liczby towarów oraz usług składających się, w ocenie wnioskodawcy, razem na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu – w przypadku składania wniosku o wydanie WIS dla takiej czynności.  

Termin wydania WIS  

Wiążące informacje stawkowe są wydawane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku o wydanie WIS. Jest to zatem termin tożsamy z obowiązującym dla wydania interpretacji indywidualnej.

Decyzja jest doręczana wnioskodawcy, a następnie jest – wraz z wnioskiem o jej wydanie oraz po usunięciu danych identyfikujących podmiot wskazany w treści wniosku o wydanie WIS i danych objętych tajemnicą przedsiębiorstwa – zamieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowej Informacji Skarbowej.  

Skarżenie WIS  

Od decyzji w sprawie WIS przysługuje odwołanie do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (czyli do organu wydającego WIS). Z kolei od decyzji wydanej na skutek takiego odwołania przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.  

Przeczytaj także:  

Prof. Morawski: Wiążące informacje mają być lepsze od dotychczasowych interpretacji  

Iwona Kaczorowska

redaktor naczelna "Przeglądu Podatkowego"

product manager Procedury Biznes

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.