Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Wniesienie apelacji w postępowaniu cywilnym

27 grudnia 2022

Wyrok sądu pierwszej instancji może zostać zweryfikowany pod kątem jego zasadności, czy legalności. W postępowaniu cywilnym jest to możliwe dzięki jego zaskarżeniu w drodze wniesienia apelacji. Sąd drugiej instancji ponownie rozpozna sprawę, opierając się na materiale zgromadzonym w postępowaniu przed sądem pierwszej, jak i drugiej instancji.

Apelacja przysługuje od każdego rodzaju wyroku. Przy czym w wypadku wyroku zaocznego, apelację może wnieść jedynie powód. Pozwany w takim wypadku może wnieść sprzeciw.

Przebieg postępowania opisującego proces zaskarżenia wyroku sądu pierwszej instancji opisał Robert Bełczącki w procedurze Wniesienie apelacji.

Opłacenie wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem

Po reformie k.p.c. z 2019 r., wniosek o doręczenie wyroku z uzasadnieniem zgłoszony w terminie tygodnia od ogłoszenia wyroku albo jego doręczenia podlega opłacie sądowej stałej w kwocie 100 zł. W razie wniesienia apelacji opłatę sądową uiszczoną od wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty sądowej od apelacji.

Jak wskazuje Autor procedury, należy przyjąć, że od dnia 7 listopada 2019 r., pomimo braku jednoznacznej regulacji w tym zakresie, nieopłacony wniosek o doręczenie wyroku z uzasadnieniem podlega odrzuceniu na podstawie art. 328 § 4 k.p.c. dopiero wtedy, gdy należnej od wniosku opłaty nie uiszczono pomimo wezwania przewodniczącego do jej uiszczenia w terminie tygodniowym od doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia wniosku, także w wypadku, gdy wniosek nieopłacony wniesiony został przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego. Podstawę prawną takiego wezwania stanowi art. 130 § 1 k.p.c. w zw. z art. 328 § 4 k.p.c. Ten ostatni przepis przewiduje jedynie szczególną sankcję nieopłacenia wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem, polegającą na odrzuceniu takiego wniosku, a nie na jego zwrocie.

Termin do wniesienia apelacji

Dwutygodniowy termin do wniesienia apelacji rozpoczyna bieg od dnia doręczenia stronie skarżącej wyroku wraz z uzasadnieniem. W przypadku przedłużenia terminu do sporządzenia pisemnego uzasadnienia wyroku, termin do wniesienia apelacji wynosi trzy tygodnie, o czym strona powinna zostać zawiadomiona przy doręczeniu jej wyroku wraz z uzasadnieniem.

Jeżeli w zawiadomieniu termin ten wskazano błędnie, a strona się do niego zastosowała, apelację uważa się za wniesioną w terminie.

W szczególnym przypadku przewidzianym w art. 343 § 2 k.p.c. termin do wniesienia przez powoda apelacji od wyroku zaocznego biegnie od dnia jego doręczenia.

Za dzień wniesienia apelacji uznaje się dzień jej wpływu do sądu drugiej instancji albo dzień nadania jej w placówce pocztowej operatora, o którym mowa w art. 165 § 2 k.p.c., na adres sądu drugiej instancji.

Cofnięcie apelacji

Wnoszący apelację może zmienić decyzję i wycofać przedmiotowy środek zaskarżenia. Oświadczenie o cofnięciu apelacji może zostać złożone jeszcze przed sądem pierwszej instancji, zanim akta sprawy zostaną przedstawione sądowi drugiej instancji.

Po przedstawieniu akt sprawy wraz z apelacją sądowi drugiej instancji, gdy skarżący składa oświadczenie o cofnięciu apelacji poza rozprawą, powinno ono przybrać formę pisma procesowego.

Na rozprawie apelacyjnej oświadczenie o cofnięciu apelacji może zostać złożone także ustnie do protokołu.

Szczegółowy przebieg postępowania został opisany w procedurze Cofnięcie apelacji

Wniesienie apelacji w postępowaniu cywilnym
Wojciech Kowalski

senior product manager Działu Legal