Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Wniesienie skargi na uchwałę rady gminy

25 czerwca 2020

Możliwość wniesienia skargi na uchwałę rady gminy ma służyć ochronie prawnej jednostek przed bezprawnymi działaniami gminy. Skarżyć można nie tylko uchwały, ale wszystkie -ustanowione przez organy gminy - akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące na terenie danej gminy. Skargę można wnieść do sądu administracyjnego w imieniu własnym lub reprezentując grupę mieszkańców gminy, którzy na to wyrażą pisemną zgodę.

Jak wskazuje Krzysztof Zaorski w procedurze: Wniesienie skargi na uchwałę rady gminy (akt prawa miejscowego) na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, użyte w art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713; dalej: u.s.g.) sformułowanie „uchwała lub zarządzenie podjęte przez organ gminy” jest oznaczeniem zbiorczym, użytym na określenie tej kategorii prawnych form działania administracji, które prowadzą do powstania obowiązującej normy prawnej (konkretnej lub ogólnej), z wyłączeniem decyzji administracyjnych wynikających z art. 102 u.s.g.

Co można, a czego nie można zaskarżyć?

Jak wskazuje Krzysztof Zaorski, nie jest możliwe skuteczne wszczęcie procedury obejmującej zaskarżenie uchwały na podstawie art. 101 ust. 1 u.s.g. w przypadku, gdy uchwała została uchwalona, ale jeszcze nie weszła w życie, wobec jej nieopublikowania w dzienniku urzędowym, lub zastrzeżono dla niej vacatio legis.

Co istotne, merytoryczne rozpatrzenie przez sąd administracyjny skargi na dany akt prawotwórczy jednego podmiotu eliminuje możliwość skutecznego zaskarżenia tego samego aktu przez inny podmiot na podstawie art. 101 ust. 1 u.s.g.

Kto może skarżyć?

Legitymację do wniesienia skargi na podstawie art. 101 ust. 1 u.s.g. ma „każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone” uchwałą rady gminy.

Pod pojęciem „każdy” mieszczą się zarówno:

  • osoby fizyczne, jak i
  • osoby prawne oraz
  • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawne.

Uprawnionym do wniesienia skargi z art. 101 u.s.g. może być jedynie ten podmiot, którego interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone. Naruszenie interesu prawnego lub uprawnienia otwiera dopiero drogę do jej (skargi) merytorycznego rozpoznania (oceny). Ocena ta zaś dotyczy rodzaju naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia skarżącego i w zależności od tego skarga może, ale nie musi, być uwzględniona

Skarga może być sporządzona samodzielnie przez podmiot posiadający legitymację skargową.

Więcej na temat przebiegu postępowania można przeczytać w procedurze: Wniesienie skargi na uchwałę rady gminy (akt prawa miejscowego) na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym

Wniesienie skargi na uchwałę rady gminy
Wojciech Kowalski

product manager Działu Legal

 

 

 

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.