Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w postępowaniu administracyjnym

06 grudnia 2022

Kodeks postępowania administracyjnego wprowadza zasadę dwuinstancyjności postępowania. Ustawa określa jednak szczególne przypadki, w których od wydawanych decyzji kończących sprawę w danej instancji nie przysługuje odwołanie. Zaliczają się do nich między innymi decyzje ministrów i samorządowych kolegiów odwoławczych wydawane w I instancji, które są ostateczne. Prawo dwukrotnego rozstrzygnięcia sprawy w odniesieniu do tych organów zostaje mimo wszystko zachowane dzięki wnioskowi o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Aby wgłębić się w szczegóły procesu wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, warto zapoznać się z procedurą, której autorką jest Diana Trzcińska.

Kto i do kogo może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy?

Z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy może zwrócić się każda ze stron, która jest niezadowolona z wydanej decyzji. Oprócz stron biorących udział w postępowaniu wniosek może złożyć także podmiot posiadający interes prawny w danym postępowaniu, a także uczestnicy postępowania na prawach strony - np. prokurator, czy Rzecznik Praw Obywatelskich. Postępowanie to nigdy nie może zostać wszczęte z urzędu.

Podmiot, który zdecyduje sie wystąpić z wnioskiem powinien zwrócić się do właściwego ministra lub samorządowego kolegium odwoławczego w terminie 14 dni od doręczenia albo ogłoszenia stronie decyzji wydanej w pierwszej instancji. Postępowanie wywołane złożeniem wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy toczy się wyłącznie przed organem, który wydał decyzję w pierwszej instancji, co wskazuje na brak charakteru odwoławczego tej instytucji. Organ, który otrzymuje taki wniosek ma obowiązek zweryfikować, czy jest właściwy do podejmwania czynności w tym postępowaniu i ewentualnie przekazać wniosek do organu właściwego, zawiadamiając o tym z uzasadnieniem wnoszącego podanie.

O fakcie wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy organ, do którego go wniesiono, zawiadamia strony. Organ ten musi ustalić czy strona, która wniosła wniosek, jest jedyną stroną postępowania, czy jest więcej zainteresowanych podmiotów. W sytuacji, gdy środek ten wniosły osobno wszystkie strony lub kilka stron, organ ten powinien powiadomić każdą ze stron o wniesieniu wniosku przez pozostałe strony.

Badanie wymogów, jakie musi spełniać wniosek

Badanie wymogów formalnych

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy jeżeli z wniosku wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji. Wniosek powinien zawierać elementy treści podania - m.in. adres i podpis strony.

Jeśli wniosek zawiera braki formalne, organ powinien wezwać do usunięcia tych braków pod rygorem stwierdzenia niedopuszczalności wniosku.

Badanie dopuszczalności wniosku

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy jest dopuszczalny, gdy spełnione są następujące warunki:

  • jest dopuszczalny z ustawy,
  • jest wniesiony w przepisanej formie,
  • jest wniesiony przez legitymowaną do tego osobę.

Przyjmuje się, że niedopuszczalność tego środka może wynikać zarówno z przyczyn przedmiotowych (np. brak przedmiotu zaskarżenia), jak i podmiotowych (np. brak legitymacji).

W przypadku zaistnienia takich przyczyn organ rozpatrujący wniosek stwierdza niedopuszczalność wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w drodze postanowienia, które jest ostateczne.

Badanie czy wniosek został wniesiony w terminie

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia. Przepisy szczególne mogą przewidywać inne terminy do jego wniesienia. Jeżeli wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy został wniesiony w terminie, może być mu nadany dalszy bieg.

Jeżeli wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wniesiony został z uchybieniem terminu do jego złożenia, organ rozpatrujący wniosek stwierdza uchybienie tego terminu w drodze postanowienia, które jest ostateczne.

Co się dzieje, kiedy prawidłowo wniesiemy nasz wniosek?

Co do zasady wniesienie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji. Prawidłowe skierowanie wniosku do ministra lub samorządowego kolegium odwoławczego obliguje te organy do wydania jednej z poniższych decyzji:

  • utrzymanie w mocy zaskarżonej decyzji albo
  • uchylenie zaskarżonej decyzji w całości albo w części (umorzenie postępowania pierwszej instancji w całości albo w części) albo
  • umorzenie postępowania odwoławczego.

Decyzja wydana w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy może być zaskarżona do sądu administracyjnego.

Więcej informacji możemy znaleźć w treści wspomnianej procedury

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w postępowaniu administracyjnym
Michalina Szabelska

Redakcja Publikacji Elektronicznych