Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

UE wzmacnia współpracę w sprawach cywilnych i karnych między sądami krajowymi

30 grudnia 2022

Wyrazem tych intencji są trzy unijne inicjatywy, które ostatnio rozpoczęły swoje legislacyjne życie lub trafiły na kolejny jego etap. Pierwsza dotyczy wzajemnego uznawania pochodzenia dziecka. Druga – ułatwień w dostępie do e-materiałów dowodowych. Trzecia – cyfryzacji współpracy sądowej i dostępu do sądów.

W LEX Prawo Europejskie każda z tych inicjatyw została opatrzona odpowiednim redakcyjnym komentarzem, analizującym istotę wprowadzanych rozwiązań i zapewniającym dostęp do treści regulacji i formalnych danych znajdujących się w źródłowych bazach prawnych UE.

Wzajemne uznawanie pochodzenia dziecka

7 grudnia Komisja Europejska przedstawiła projekt rozporządzenia, które ma zharmonizować w Unii przepisy prawa prywatnego międzynarodowego dotyczące pochodzenia dziecka. Jednym z najważniejszych celów proponowanej regulacji jest zagwarantowanie, aby pochodzenie dziecka ustalone w jednym państwie członkowskim było uznawane w pozostałych bez specjalnej procedury. Chodzi tu zwłaszcza o takie kwestie jak: alimenty, dziedziczenie, piecza nad dzieckiem czy prawo rodziców do reprezentowania dziecka w sprawach szkolnych czy zdrowotnych.

Aby akt mógł wejść w życie, projekt Komisji musi zostać przyjęty jednomyślnie przez Radę po zasięgnięciu opinii Parlamentu Europejskiego.

Więcej na ten temat - zob.: TUTAJ.

Będzie łatwiejszy dostęp do e-materiałów dowodowych

Z kolei tymczasowe porozumienie polityczne udało się osiągnąć unijnym współprawodawcom, czyli Radzie UE i Parlamentowi Europejskiemu w sprawie pakietu legislacyjnego o ułatwieniu dostępu do e-materiałów dowodowych. Składający się z rozporządzenia w sprawie europejskich nakazów wydania i zabezpieczenia dowodów i towarzyszącej mu dyrektywy pakiet ma uprościć i przyspieszyć uzyskiwanie przez policję i organy sądowe dowodów elektronicznych, takich jak wiadomości e-mail lub dokumenty umieszczone w chmurze, potrzebnych do prowadzenia dochodzeń, ścigania i skazywania przestępców i terrorystów. Zawarcie tymczasowego porozumienia przez unijnych współprawodawców oznacza, że kształt pakietu nie powinien już ulec zasadniczym zmianom. Podlegać ono będzie jeszcze oficjalnemu zatwierdzeniu przez obie instytucje.

Więcej na ten temat - zob.: TUTAJ.

Cyfryzacja współpracy sądowej i dostępu do sądów

Na innym - wcześniejszym - etapie procesu legislacyjnego znajdują się natomiast obecnie projekty rozporządzenia o cyfryzacji współpracy sądowej i dostępu do wymiaru sprawiedliwości oraz towarzyszącej rozporządzeniu dyrektywy. W tym przypadku Rada UE uzgodniła dopiero swoje stanowisko w stosunku do propozycji przedstawionej przez Komisję, które to stanowisko będzie teraz przedmiotem negocjacji Rady z Parlamentem Europejskim. Pakiet, na który składają się przedmiotowe akty, ma zwiększyć skuteczność i szybkość postępowań sądowych i ułatwić obywatelom dostęp do wymiaru sprawiedliwości. Ma się to dokonać przede wszystkim poprzez europejski elektroniczny punkt dostępu, dzięki któremu obywatele i ich adwokaci będą mieli dostęp do postępowań transgranicznych w UE. Z bezpiecznych kanałów cyfrowych służących do komunikowania się ze sobą i wymieniania danych o sprawach cywilnych, handlowych i karnych będą mogły również skorzystać właściwe organy.

Więcej na ten temat - zob.: TUTAJ.

UE wzmacnia współpracę w sprawach cywilnych i karnych między sądami krajowymi

Rafał Bujalski

Product Manager

LEX Prawo Europejskie

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.