Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Wstrzymanie wykonalności orzeczenia sądu drugiej instancji

04 grudnia 2020

W wyniku reformy k.p.c. z 2019 r., wstrzymanie wykonania orzeczenia sądu drugiej instancji bądź uzależnienie wykonania tego orzeczenia (w razie oddalenia apelacji – wyroku sądu pierwszej instancji) od złożenia przez powoda stosownego zabezpieczenia jest możliwe już od momentu wydania wyroku przez sąd drugiej instancji w sprawie, w której przysługuje skarga kasacyjna. Nie ma już zatem warunku wniesienia skargi kasacyjnej. Cała procedura wymaga inicjatywy strony i wniesienia przez nią stosownego wniosku.

Wstrzymanie wykonania orzeczenia uzależnione jest od tego, czy owe wykonanie grozi wyrządzeniem stronie niepowetowanej szkody. Jak wskazuje Robert Bełczącki w procedurze: Wstrzymanie wykonalności albo skuteczności orzeczenia sądu drugiej instancji, pod pojęciem niepowetowanej szkody należy rozumieć szkodę, która w razie uwzględnienia skargi kasacyjnej nie będzie mogła być naprawiona przez zwrot spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia lub przez przywrócenie stanu poprzedniego.

Zgłaszanie wniosku o wstrzymanie wykonalności albo skuteczności orzeczenia

Jak wskazuje Autor procedury, w praktyce najczęściej wniosek o wstrzymanie wykonalności albo skuteczności orzeczenia sądu drugiej instancji zamieszczany jest w skardze kasacyjnej zaskarżającej to orzeczenie. Niemniej zwlekanie ze zgłoszeniem takiego wniosku nie leży w interesie skarżącego, zwłaszcza w przypadku orzeczenia podlegającego wykonaniu w drodze egzekucji, stąd też w takich wypadkach wskazanym by było zgłoszenie go przed przedstawieniem skargi kasacyjnej Sądowi Najwyższemu.

We wniosku strona powinna powołać okoliczności usprawiedliwiające twierdzenie, że wskutek wykonania albo skuteczności orzeczenia podlegającego zaskarżeniu skargą kasacyjną może zostać wyrządzona stronie niepowetowana szkoda, co stanowi podstawę uwzględnienia wniosku.

Jeśli więc wniosek zostanie zgłoszony na etapie postępowania kasacyjnego przed Sądem Najwyższym, podlega przekazaniu wraz z aktami sprawy sądowi drugiej instancji.

Wymogi formalne co do wniosku

Jeśli wniosek o wstrzymanie wykonalności albo skuteczności orzeczenia sądu drugiej instancji nie jest zawarty w skardze kasacyjnej wniesionej od tego orzeczenia, powinien przybrać formę pisma procesowego, które spełniać musi warunki przewidziane w art. 126 i 128 w zw. z art. 391 § 1 k.p.c.

Zgłoszenie takiego wniosku nie jest objęte przymusem adwokacko-radcowskim, ponieważ nie stanowi czynności procesowej podejmowanej w postępowaniu przed Sądem Najwyższym.

W wypadku wniesienia wniosku w ramach skargi kasacyjnej, obowiązuje przymus adwokacko-radcowski.

Wstrzymanie wykonalności albo skuteczności orzeczenia

Wykonalność albo skuteczność orzeczenia podlegającego zaskarżeniu skargą kasacyjną sąd drugiej instancji wstrzymuje postanowieniem.

Na postanowienie w tym przedmiocie nie przysługuje zażalenie.

Postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym nie wymaga uzasadnienia, a jego odpis z urzędu doręcza się obu stronom. Nie podlega uzasadnieniu także postanowienie ogłoszone na posiedzeniu jawnym, a doręcza się je tylko na wniosek strony.

Robert Bełczącki zwraca uwagę, że nie można wykluczyć, że wstrzymana zostanie wykonalność albo skuteczność orzeczenia, które następnie nie zostanie jednak zaskarżone skargą kasacyjną. Wówczas w rachubę wchodzi uchylenie na podstawie art. 359 § 1 w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. postanowienia wstrzymującego wykonalność albo skuteczność orzeczenia.

Znacznie więcej informacji na temat przebiegu postępowania, można znaleźć we wspomnianej procedurze: Wstrzymanie wykonalności albo skuteczności orzeczenia sądu drugiej instancji.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat samych procedur, zobacz krótki film https://www.youtube.com/watch?v=4d_sNsKQ3Qc opisujący tę kategorię dokumentów.

Wstrzymanie wykonalności orzeczenia sądu drugiej instancji
Wojciech Kowalski

product manager Działu Legal