Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Wydanie decyzji administracyjnej

05 lipca 2023

Wydanie decyzji administracyjnej

Decyzja administracyjna jest jednostronną czynnością prawną, dokonywaną przez organ administracji publicznej w konkretnej sprawie dotyczącej indywidualnego podmiotu. Celem wydania takiej decyzji jest załatwienie sprawy, a co za tym idzie, skutecznie wydana decyzja jest aktem kończącym postępowanie administracyjne. Decyzje administracyjne mogą rozstrzygać sprawę w całości lub części, albo w inny sposób kończyć sprawę.

 

Warunki wydawania decyzji administracyjnej oraz przebieg tego procesu przedstawia Barbara Wójcik w procedurze pt. "Wydanie decyzji administracyjnej".

 

 

Kiedy zachodzi potrzeba wydania decyzji administracyjnej?

Treścią decyzji administracyjnej jest skonkretyzowanie praw i obowiązków określonego adresata. Kiedy zainteresowany podmiot skieruje wniosek o wydanie decyzji w indywidualnej sprawie, lub kiedy organ administracji publicznej dostrzeże taką potrzebę z urzędu, zostaje wszczęte postępowanie administracyjne. W jego przebiegu zbiera się materiał dowodowy i stosuje się odpowiednie normy prawne, w celu ustalenia relacji stanu faktycznego z obowiązującym porządkiem prawnym w zakresie rozpatrywanej sprawy.

 

 

Warunki poprzedzające wydanie decyzji administracyjnej

Pierwszym krokiem zmierzającym do wydania decyzji administracyjnej jest umożliwienie zajęcia stanowiska w danej sprawie przez zainteresowane podmioty, jakimi są:

  1. strona postępowania administracyjnego oraz
  2. organ współdziałający w załatwieniu sprawy.

 

Stronie postępowania administracyjnego należy zapewnić możliwość wypowiedzi w zakresie zebranego materiału dowodowego, a także co do uprzednio zgłoszonych żądań.

 

W niektórych sytuacjach, załatwienie sprawy jest uzależnione od stanowiska innego organu administracji publicznej, co jest przejawem współdziałania organów administracji publicznej. Opinia ta nie jest jednak wiążąca dla organu załatwiającego sprawę, a stanowi jedynie wskazówkę do dalszego postępowania. Zajęcie stanowiska przez organ współdziałający powinno nastąpić niezwłocznie po wezwaniu (nie później niż 14 dni od doręczenia wezwania).

 

 

Zakres i sformułowanie rozstrzygnięcia decyzji administracyjnej

Organ administracji publicznej może rozstrzygnąć sprawę w całości lub w części. Wydanie decyzji częściowej może nastąpić jedynie, jeśli istota sprawy pozwala na wydanie samodzielnych rozstrzygnięć tylko co do części sprawy. W takim przypadku postępowanie musi być kontynuowane do czasu, kiedy wydanie decyzji w pozostałym zakresie stanie się możliwe.

 

Nie należy utożsamiać wydania decyzji kończącej postępowanie z wydaniem rozstrzygnięcia, które jest jedynie kolejnym krokiem do zakończenia postępowania. Rozstrzygnięcie organu administracji publicznej jest wiążącą wypowiedzią co do istoty sprawy, co sprawia, że jest ono niezbędne do wydania decyzji.

 

 

Pozostałe elementy decyzji administracyjnej

Prawidłowo wydana decyzja administracyjna, zgodnie z art. 107 § 1 k.p.a., powinna zawierać:

  • oznaczenie organu wydającego i stron
  • datę i podstawę prawną
  • rozstrzygnięcie i uzasadnienie (zawierające podstawę faktyczną i prawną)
  • pouczenie o prawach wynikających z wydania decyzji oraz o możliwości wniesienia środków zaskarżenia
  • pełen podpis i stanowisko służbowe organu uprawnionego do wydania decyzji

Decyzja administracyjna może zawierać także dodatkowe elementy (klauzule dodatkowe) przewidziane przez inne przepisy prawa, takie jak np. termin, warunek, czy klauzula rygoru natychmiastowej wykonalności.

 

Uzasadnienie decyzji co do zasady jest obligatoryjne. Organ administracji może jednak odstąpić od uzasadnienia w szczególnych przypadkach. Należą do nich:

  1. uwzględnienie żądania strony w całości, o ile decyzja nie rozstrzyga spornych interesów stron i nie jest wydana wskutek odwołania,
  2. sytuacja, gdy możliwość zaniechania lub ograniczenia uzasadnienia wynikała z dotychczasowych przepisów, mających na względzie bezpieczeństwo państwa lub porządek publiczny,
  3. możliwość zaniechania uzasadnienia wynikająca z przepisów szczególnych.

 

Decyzja administracyjna zostaje wprowadzona do obrotu prawnego i staje się wiążąca w momencie jej doręczenia przynajmniej jednej ze stron za pomocą: środków komunikacji elektronicznej, ogłoszenia ustnego ze sporządzeniem protokołu lub ogłoszenia publicznego.

 

Omówienie wszystkich elementów decyzji administracyjnej i innych istotnych aspektów procedury jej wydania wskazuje Barbara Wójcik w procedurze pt. "Wydanie decyzji administracyjnej".

 

Podział majątku wspólnego małżonków

 

Michalina Szabelska

Redakcja Publikacji Elektronicznych