Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Decyzje w zakresie opłaty za śmieci

01 czerwca 2023

Wydawanie decyzji dotyczących opłaty za śmieci ma zapewnić szczelność gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz nakłonić właścicieli nieruchomości do prawidłowego realizowania obowiązków względem gminy. W jakich sytuacjach są wydawane i jakie rodzą skutki?

 

Decyzje w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Ustawa z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w rozdziale 3 wyróżnia trzy rodzaje decyzji w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 1. w sprawie utraty prawa do zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu posiadania przydomowego kompostownika i kompostowania odpadów komunalnych,
 2. określającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sytuacji niewykonania obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 3. określającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku braku deklaracji lub uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji.

 

Pierwszą z wymienionych decyzji wydaje się w razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowaniu w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne:

 • nie posiada kompostownika przydomowego lub
 • nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w tym kompostowniku, lub
 • uniemożliwia wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności złożonych informacji ze stanem faktycznym. Drugą ze wskazanych decyzji należy wydać w sytuacji otrzymania przez organ gminy powiadomienia o niedopełnieniu przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Obowiązek powiadomienia spoczywa na podmiocie odbierającym odpady komunalne. Ostatnia z powyższych decyzji jest następstwem niezłożenia przez właściciela nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji.

Postępowanie dowodowe

 

Jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. W postępowaniu dowodowym związanym z obowiązkiem wydania decyzji w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi istotną rolę odgrywa dowód z oględzin. Jego przeprowadzenie pozwala stwierdzić:

 • czy właściciel nieruchomości posiada kompostownik i czy kompostuje w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne,
 • czy właściciel nieruchomości przestrzega przepisów dotyczących selektywnego zbierania i oddawania odpadów komunalnych,
 • jaki charakter ma nieruchomość, której właściciel nie złożył deklaracji śmieciowej lub której treść wzbudziła uzasadnione wątpliwości.

Ważnym dowodem są także dokumenty urzędowe oraz osobowe źródła dowodowe (zeznania świadków, przesłuchania stron). W postępowaniu dotyczącym wydania decyzji w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi często pojawia się tzw. "dowód z sołtysa", jednak co ważne- potwierdzenie danego faktu przez sołtysa nie ma żadnej mocy dowodowej, dopóki sołtys nie zostanie uznany przez organ za świadka.

 

Skutki decyzji

Skutkiem pierwszej ze wskazanych na początku decyzji jest utrata prawa do zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu posiadania przydomowego kompostownika i kompostowania odpadów komunalnych. Skutek ten następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono:

 • brak kompostownika lub
 • brak kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku,
 • uniemożliwienie wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności złożonych informacji ze stanem faktycznym.

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia jest możliwe nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna. Konieczne jest złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Następstwem drugiej z wymienionych decyzji w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest określenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące (a w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe- za rok), w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej.

Wydanie ostatniej z omawianych decyzji skutkuje określeniem wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej do miesiąca, w którym dochodzi do zmiany danych niezbędnych do jej określenia. Wydając decyzję organ bierze pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. Co istotne od chwili doręczenia decyzji niedopuszczalne jest złożenie deklaracji śmieciowej, o ile nie następuje zmiana danych niezbędnych do określenia wysokości tej opłaty, w tym stawki opłaty.

 

Problematyka wydawania decyzji w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została omówiona w czasie szkolenia online "Decyzje i zawiadomienia w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi". Dzięki nagraniu ze szkolenia dowiesz się:

 • jakie są przesłanki wszczęcia postępowania w sprawie wydawania decyzji w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
 • jakie są przesłanki sporządzenia zawiadomienia o nowej stawce opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • jakie środki dowodowe mogą być wykorzystane przy prowadzonych postępowaniach,
 • jakie skutki wywołują doręczone decyzje,
 • jaki jest wpływ wydanych decyzji na uprzednio złożone deklaracje,
 • kiedy należy sporządzić zawiadomienie o nowej stawce, aby można było oczekiwać od mieszkańca zapłaty w nowej wysokości,
 • jakie elementy powinno zawierać zawiadomienie.

Podział majątku wspólnego małżonków

Aleksandra Kwaśniewska

product manager LEX Ochrona Środowiska