Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Wyłączenie gruntu z produkcji leśnej

17 listopada 2022

W ostatnim czasie zyskują na popularności inwestycje położone bezpośrednio przy terenach leśnych i w lesie. Budowa na gruntach leśnych wymaga jednak przeprowadzenia rygorystycznej procedury ich wyłączenia z produkcji. Co grozi za jej naruszenie?

Krok 1 - zmiana przeznaczenia gruntu leśnego

Zagadnienie wyłączenia gruntu z produkcji leśnej zostało uregulowane w ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1326 t.j.). W pierwszej kolejności konieczna jest zmiana przeznaczenia gruntu na cele nieleśne, czyli ustalenie innego niż leśny sposobu użytkowania gruntów leśnych. Jest ona dokonywana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Dodatkowo konieczne jest uzyskanie zgody właściwego organu:

  • ministra właściwego do spraw środowiska lub upoważnionej przez niego osoby (w przypadku gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa),
  • marszałka województwa wyrażanej po uzyskaniu opinii izby rolniczej (w przypadku pozostałych gruntów leśnych)

Z wnioskiem o wyrażenie zgody na przeznaczenie gruntów leśnych na cele nieleśne może wystąpić wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Krok 2 - uzyskanie zezwolenia na wyłączenie gruntu z produkcji leśnej

Jeżeli grunt przeznaczono na cel nieleśny w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, możliwe jest jego wyłączenie z produkcji. W tym celu konieczne jest uzyskanie decyzji zezwalającej na takie wyłączenie, która określa związane z nim obowiązki.

Osoba, która uzyskała zezwolenie na wyłączenie gruntu leśnego z produkcji, musi uiścić należność i opłaty roczne oraz dodatkowo jednorazowe odszkodowanie w razie dokonania przedwczesnego wyrębu drzewostanu. Obowiązek ten powstaje od dnia faktycznego wyłączenia gruntu z produkcji, czyli od dnia rozpoczęcia innego niż leśne użytkowanie tego gruntu. Należność uiszcza się w terminie do 60 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, zaś opłatę roczną należy wnosić do dnia 30 czerwca danego roku. W ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych przewidziano wyjątek dotyczący uiszczania powyższych opłat. Zgodnie z art. 12a ustawy obowiązek uiszczenia należności i opłat rocznych oraz jednorazowego odszkodowania za dokonanie przedwczesnego wyrębu drzewostanu nie dotyczy wyłączenia gruntów z produkcji leśnej na cele budownictwa mieszkaniowego:

  • do 0,05 ha w przypadku budynku jednorodzinnego;
  • do 0,02 ha, na każdy lokal mieszkalny, w przypadku budynku wielorodzinnego.

Wyłączenie gruntu z produkcji leśnej niezgodnie z przepisami

W przypadku wyłączenia gruntów leśnych z produkcji niezgodnie z przepisami ustawy, sprawcy takiego wyłączenia ustala się opłatę w wysokości dwukrotnej należności. Jeżeli grunty przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele nieleśne zostały wyłączone z produkcji bez decyzji zezwalającej na takie wyłączenie, decyzję wydaje się z urzędu, podwyższając jednocześnie wysokość należności o 10%.

Więcej informacji o wyłączeniu gruntów z produkcji leśnej (w tym o zmianie przeznaczenia lasu ochronnego oraz o problematyce sytuowania budynku w pobliżu lasu) znajdziesz w komentarzu praktycznym "Wyłączenie gruntu z produkcji leśnej".

Wyłączenie gruntu z produkcji leśnej
Aleksandra Kwaśniewska

product manager LEX Ochrona Środowiska