Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Wyłączenie z kosztów podatkowych płatności z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności

26 lutego 2020

Od stycznia 2020 r. sankcja w postaci wyłączenia wydatku z kosztów podatkowych grozi nie tylko za naruszenie obowiązku uregulowania należności za pośrednictwem rachunku płatniczego. Może ona zostać zastosowana również za zapłatę z pominięciem obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności czy zapłatę przelewem na rachunek kontrahenta niefigurujący na białej liście.  

Nowa sankcja  

Przepisy określające obowiązek dokonywania płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności weszły w życie z dniem 1.11.2019 r. – zob. procedura pt. Obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności

Naruszenie tego obowiązku wiąże się z ryzykiem szeregu sankcji, w tym – od 1.01.2020 r. – z sankcją w postaci wyłączenia kosztów z podatkowych kosztów uzyskania przychodów.  

Kiedy sankcja może znaleźć zastosowanie?  

Omawiane wyłączenie może mieć zastosowanie, jeżeli podatnik ma obowiązek dokonania płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. A contrario – jeżeli w podatnik nie ma obowiązku dokonania płatności z zastosowaniem split payment, wyłączenie to nie ma zastosowania. Jest tak również, jeżeli faktura, której dotyczy płatność, została przez sprzedawcę błędnie oznaczona wyrazami „mechanizm podzielonej płatności”.  

Warunki zastosowania sankcji  

Skutek, w postaci wyłączenia – całości lub części – wydatku z kosztów podatkowych (lub zwiększenia przychodów) wystąpi w przypadku, gdy płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 Prawa przedsiębiorców zostanie dokonana:

  • przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu na białej liście) – w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, potwierdzonych fakturą, dokonanych przez dostawcę towarów lub usługodawcę zarejestrowanego na potrzeby VAT jako czynny podatnik; 
  • z pominięciem obowiązku zastosowania mechanizmu podzielonej płatności – mimo opatrzenia faktury adnotacją „mechanizm podzielonej płatności”.

Wyłączenie to nastąpi odpowiednio w miesiącu, w którym został zlecony przelew albo płatność została dokonana z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności.  

Dodatkowo sankcja może zostać zastosowana tylko w przypadku, gdy płatność dotyczy transakcji określonej w art. 19 Prawa przedsiębiorców. Mowa tu o transakcji, której stroną jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15.000 zł (chodzi o kwotę brutto, wraz z należnym VAT) lub równowartość tej kwoty (transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji).  

Skutki zastosowania sankcji  

W części, w jakiej warunki omawianego wyłączenia są spełnione, kwot dokonywanych płatności podatnicy nie mogą zaliczać do podatkowych kosztów uzyskania przychodów.

Czy ma zastosowanie wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów ze względu na dokonanie płatności z naruszeniem obowiązku zastosowania mechanizmu podzielonej płatności pozwala łatwo ustalić procedura pt. Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów ze względu na dokonanie płatności z naruszeniem obowiązku zastosowania mechanizmu podzielonej płatności

Inne wyłączenia z kosztów podatkowych  

Omawiane wyłączenie nie jest jedynym wyłączeniem określonym przepisami ustaw o podatku dochodowym. Przepisy te określają również:

Przeczytaj także:  

Obowiązkowy split payment od listopada 2019 r.  

Sankcje w zakresie kosztów z powodu braku zapłaty na poprawny rachunek  

Nowe sankcje za zapłatę na rachunek spoza białej listy lub z pominięciem obowiązkowego split paymentu  

Iwona Kaczorowska

redaktor naczelna "Przeglądu Podatkowego"

product manager Procedury Biznes

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.