Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Wypowiedzenie pełnomocnictwa przez pełnomocnika w postępowaniu sądowoadministracyjnym

14 marca 2023

Pełnomocnictwo ustanowione do prowadzenia spraw przed sądami administracyjnymi może zostać wypowiedziane w każdym czasie, przez każdą ze stron. Skutki, jakie wywoła takie wypowiedzenie, są różne, zależnie od tego, czy osoba wypowiadająca pełnomocnictwo jest pełnomocnikiem profesjonalnym (adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym albo rzecznikiem patentowym), czy nieprofesjonalnym.

 

Proces wypowiedzenia pełnomocnictwa przez poszczególne kategorie pełnomocników, a także skutki, jakie to wypowiedzenie wywołuje, przedstawia Krzysztof Zaorski w procedurze pt. "Wypowiedzenie pełnomocnictwa przez pełnomocnika - skutki procesowe"

Przebieg wypowiedzenia pełnomocnictwa

Ustawodawca wskazuje wymogi, które musi spełniać wypowiedzenie pełnomocnictwa, aby było skuteczne. Musi być ono:

  • sformułowane w sposób niepozostawiający wątpliwości,
  • złożone stronie,
  • dokonane w formie ustnej albo pisemnej, ale nigdy w sposób dorozumiany.

 

Wyjątkiem jest wypowiedzenie pełnomocnictwa związanego z przyznaniem stronie prawa pomocy, którego może dokonać jedynie wnioskodawca.

 

Skuteczność wypowiedzenia pełnomocnictwa

Zgodnie z art. 42 § 1 p.p.s.a. wypowiedzenie złożone przez mocodawcę jest skuteczne:

  1. w stosunku do sądu - od dnia zawiadomienia go o tym,
  2. w stosunku do strony przeciwnej i innych uczetników postępowania- od dnia doręczenia zawiadomienia stronie przez sąd.

 

Ustawodawca nie określa wprost momentu skuteczności wypowiedzenia złożonego przez pełnomocnika, dlatego przyjmuje się stosowanie analogiczne art. 42 § 1 p.p.s.a. także w tym przypadku.

 

Przywołany przepis nakłada więc na pełnomocnika obowiązek zawiadomienia sądu o wypowiedzeniu pełnomocnictwa, co dodatkowo reguluje art 27 ust. 2 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze.

 

Warto zaznaczyć, że wraz ze skutecznym wypowiedzeniem pełnomocnictwa wygasają wszystkie pełnomocnictwa substytucyjne udzielone przez pełnomocnika.

 

Skutki wypowiedzenia pełnomocnictwa przez pełnomocnika

Jeśli pełnomocnik jest adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym albo rzecznikiem patentowym, ustawa p.p.s.a. zapewnia mocodawcy dodatkową ochronę jego interesów. Pełnomocnik profesjonalny po wypowiedzeniu pełnomocnictwa jest bowiem obowiązany do działania za stronę jeszcze przez dwa tygodnie, chyba że zostanie zwolniony z tego obowiązku przez mocodawcę.

 

Jeśli pełnomocnictwo wypowie pełnomocnik nieprofesjonalny, może on zaprzestać działania na rzecz strony od chwili wypowiedzenia, tylko jeśli nie spowoduje to wystąpienia negatywnych skutków prawnych dla strony. W przeciwnym przypadku także obowiązuje go dwutygodniowy termin, w którym obowiązany jest do działania za stronę.

 

Konsekwencją skutecznego wypowiedzenia pełnomocnictwa jest samodzielne działanie strony w toczącym się postępowaniu. Oznacza to, że sąd będzie miał od tej chwili obowiązek dostarczania pism bepośrednio stronie, a strona będzie musiała przejąć wszystkie obowiązki procesowe lub wyznaczyć innego pełnomocnika.

 

Więcej informacji na temat skutków procesowych wypowiedzenia pełnomocnictwa przez pełnomocnika można znaleźć w treści wspomnianej na wstępie procedury.

Podział majątku wspólnego małżonków

Michalina Szabelska

Redakcja Publikacji Elektronicznych