Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Najnowsze wyroki TSUE o VAT

05 listopada 2021

Wśród październikowych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczących podatku VAT dwa zasługują na szczególną uwagę. Jedno z nich dotyczy zwolnień z VAT, drugie - kwestii odroczenia zapłaty VAT. Chociaż oba orzeczenia zostały wydane w niemieckich sprawach, to mają szerokie zastosowanie do polskich podatników.

Orzeczeniom tym poświęcone są omówienia dostępne w programie LEX Prawo Europejskie. Ich autorką jest doradca podatkowy - Agnieszka Wesołowska.

Czy lekcje pływania są opodatkowane VAT?

W pierwszym z wyroków Trybunał unijny rozstrzygnął sprawę dotyczącą spółki cywilnej prawa niemieckiego, która w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oferowała klientom kursy w zakresie nauczania podstaw i technik pływania na różnych poziomach, przede wszystkim dla dzieci. Pytanie, na które miał udzielić odpowiedzi TSUE brzmiało: czy lekcje pływania, z uwagi na swój charakter, korzystają ze zwolnienia na gruncie podatku VAT w stosunku do usług kształcenia powszechnego lub wyższego,

W wydanym 21 października wyroku (sprawa C-373/19) TSUE jednoznacznie stwierdził, że pojęcie "kształcenia powszechnego lub wyższego" nie obejmuje udzielania lekcji pływania przez szkołę pływania.

Zdaniem A. Wesołowskiej, przedmiotowe orzeczenie Trybunału może mieć realny wpływ na sytuację podatników świadczących usługi nauki pływania w Polsce. Jak dotąd kwestia opodatkowania podatkiem VAT, bądź też zwolnienia nauki pływania na gruncie prawa polskiego była kwestią, która budziła spore wątpliwości. W interpretacjach podatkowych przyjmowało się, że jeżeli lekcje pływania są świadczone w ramach wstępu na basen, to podlegają one opodatkowaniu VAT, z kolei w przypadku prowadzenia lekcji pływania przez nauczycieli, korzystały one ze zwolnienia. Zwolnienie z podatku przysługiwało także, zgodnie z jednym z orzeczeń sądów administracyjnych, spółce, która zatrudnia instruktorów pływania w celu prowadzenia kursów pływania.

Jak podkreśla autorka omówienia wyroku, w związku z przedmiotowym orzeczeniem organy podatkowe mogą uznawać, że lekcje pływania nie mają jednak waloru edukacyjnego, i w konsekwencji, bez względu na to, przez kogo są świadczone, podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Odroczenie zapłaty VAT w przypadku wynagrodzenia w ratach

Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z 28 października r. w sprawie C-324/20 rozstrzygnął sprawę dotyczącą niemieckiej spółki, która pośredniczyła w sprzedaży nieruchomości. Spółka ta umówiła się na wypłatę wynagrodzenia w pięciu ratach, płatnych co roku. Z upływem terminu płatności każdej z rat spółka wystawiała fakturę i odprowadzała należny VAT.

TSUE odpowiedział w wyroku na dwa pytania:

  1. czy wynagrodzenie płatne w ratach, które dotyczy świadczenia o charakterze jednorazowym może skutkować odroczeniem płatności podatku VAT,
  2. czy w przypadku płatności ratalnej odnoszącej się do transakcji o charakterze jednorazowym, brak płatności jednej z rat może stanowić podstawę do obniżenia podstawy opodatkowania.

Jak podkreśla ekspert, Trybunał uznał jednoznacznie, w ślad za opinią Rzecznika Generalnego Macieja Szpunara, że przedstawiony w sprawie sposób fakturowania nie tylko jest nieprawidłowy, ale dodatkowo nie może skutkować odroczeniem płatności podatku VAT, ani też obniżeniem podstawy opodatkowania, w przypadku braku otrzymania jednej z rat.

Zdaniem A. Wesołowskiej, wyrok chociaż został wydany na gruncie przepisów prawa niemieckiego, to jego tezy znajdą szerokie zastosowanie, w tym również w odniesieniu do podatników prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną na gruncie prawa polskiego.

Więcej na temat ww. orzeczeń można znaleźć w omówieniach dostępnych w LEX Prawo Europejskie:

Najnowsze wyroki TSUE o VAT
Rafał Bujalski

product manager LEX Prawo Europejskie

 

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.