Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

TSUE: co ciekawego czeka nas w maju?

06 maja 2022

Przeglądając majowe zapowiedzi orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE znaleźć można takie, którym warto bacznie się przyglądnąć. Poniżej zamieszczamy kilka wybranych przez naszą Redakcję LEX propozycji, które powinny szczególnie zainteresować uczestników obrotu prawnego w Polsce. Pierwsze rozstrzygnięcie dotyczyć będzie prawa pracy, drugie - kolizyjnego prawa rodzinnego, trzecie zaś - własności przemysłowej.

Obliczanie świadczeń za niewykorzystany urlop osób tymczasowo zatrudnionych - sprawa C-426/20 (Luso Temp)

12 maja Trybunał Sprawiedliwości wyda istotny wyrok w portugalskiej sprawie, w którym odpowie na pytanie, czy w zakresie wypłacanego w momencie rozwiązania umowy ekwiwalentu za niewykorzystany urlop osób tymczasowo zatrudnionych przepisy krajowe mogą mniej korzystnie określać uprawnienia takich pracowników. Przedmiotem wykładni unijnego Trybunału będzie w tym kontekście art. 5 dyrektywy 2008/104 w sprawie pracy tymczasowej, zgodnie z którym "podstawowe warunki pracy i zatrudnienia pracowników tymczasowych" w okresie skierowania do przedsiębiorcy – użytkownika muszą odpowiadać co najmniej wymogom, jakie miałyby zastosowanie, gdyby zostali oni bezpośrednio zatrudnieni przez to przedsiębiorstwo. Trybunał będzie więc musiał rozstrzygnąć, czy ekwiwalent mieści się w pojęciu podstawowych warunków.

W sprawie została już wydana opinia rzecznika generalnego, który zaproponował Trybunałowi wydanie wyroku nakazującego obliczanie świadczenia za niewykorzystany urlop pracowników tymczasowych przy użyciu metod stosowanych wobec osób pracujących bezpośrednio u pracodawcy użytkownika. W tym względzie, jak podkreślił wyraźnie rzecznik, nie może dochodzić do nierównego traktowania.

Prawo właściwe do zobowiązań alimentacyjnych - sprawa C-644/20 (W.J.)

Tego samego dnia, zapadnie wyrok w transgranicznym sporze o uprowadzenie dzieci i alimenty między polskimi rodzicami i ich dziećmi. W stanie faktycznym sprawy sąd polski stwierdził bezprawne zatrzymanie dzieci przez matkę w Polsce i nakazał przymusowy powrót dzieci do ojca do miejsca ich wcześniejszego zwykłego pobytu w Wielkiej Brytanii. Niezależnie od postępowania dotyczącego bezprawnego zatrzymania dzieci reprezentowane przez matkę wytoczyły przed polskim sądem przeciwko ojcu powództwo o alimenty. Sąd zasądził od pozwanego na rzecz każdego z powodów świadczenie alimentacyjne, stosując przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Od wyroku zasądzającego alimenty pozwany ojciec wniósł apelację, w której podniósł zarzut błędu w ustaleniach faktycznych, polegającego na nieuwzględnieniu, że matka powodów została zobowiązana przez sąd do wydania dzieci ojcu, co jego zdaniem wskazuje na bezzasadność obciążenia pozwanego obowiązkiem alimentacyjnym.

Powziąwszy wątpliwości dotyczące wykładni Protokołu haskiego o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych, który ma znaczenie dla ustalenia prawa właściwego w sprawie, polski sąd rozpoznający apelację zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości z pytaniem, czy art. 3 ust. 1 i 2 tegoż Protokołu należy interpretować w ten sposób, że dziecko jako wierzyciel zobowiązania alimentacyjnego może uzyskać nowe miejsce zwykłego pobytu w państwie, w którym został bezprawnie zatrzymany, w przypadku nakazania przez sąd jego powrotu do państwa, w którym miał zwykły pobyt bezpośrednio przed bezprawnym zatrzymaniem.

Występujący przez Trybunałem w charakterze interwenienta przedstawiciel polskiego rządu przedstawił stanowisko, które oparte było na konieczności zapewnienia poszanowania dobra dziecka. Chodziło w nim o to, aby dziecko z jednej strony nie popadło w niedostatek z tej przyczyny, że zostało bezprawnie zatrzymane w innym państwie, a z drugiej strony, aby nie przyczyniało się ono do legalizacji pobytu dziecka uprowadzonego za granicę, który to pobyt w dalszym ciągu powinien być postrzegany jako bezprawny.

Jak chronić wzory wspólnotowe w branżach kreatywnych? - sprawa T-256/21 (Domator24.com Paweł Nowak przeciwko EUIPO)

18 maja zostanie opublikowany wyrok Sądu UE dotyczący sporu między polskimi przedsiębiorcami o wzór wspólnotowy przedstawiający fotel gamingowy. Jak można wyczytać z informacji publikowanych przez Kancelarię JWP Patent & Trademark Attorneys, która reprezentowała jednego z przedsiębiorców w tej sprawie, sprawa dotyka dotychczas nierozstrzygniętych kwestii dotyczących tego właśnie rodzaju dóbr objętych własnością przemysłową.

W zakresie aspektów procesowych Sąd UE będzie rozstrzygać m.in., czy wydruk strony internetowej, która nie jest aktywna w czasie trwania postępowania o unieważnienie wzoru, można traktować jako wyłączny dowód na wcześniejsze upublicznienie wzoru, zwłaszcza jeśli uprawniony rezygnuje z możliwości przedstawiania argumentów i dowodów w toku postępowania przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), a wnioskodawca kwestionuje wartość dowodową takiego materiału.

Z punktu widzenia prawa materialnego, jak czytamy dalej w komunikacie Kancelarii JWP, kluczową kwestią do rozstrzygnięcia w tej sprawie jest ocena indywidualnego charakteru wzoru przez pryzmat rodzaju produktu, w którym jest on ucieleśniony. Wyrok będzie rozstrzygać, w jaki sposób powinny być oceniane cechy wzoru zawartego w gatunkowo nowym (nieznanym wcześniej) produkcie, a także jak określić, czy produkt nabył już cechy rodzajowe, czy stanowi tylko wyraz trendu rynkowego.

TSUE: co ciekawego czeka nas w maju?
Rafał Bujalski

product manager LEX Prawo Europejskie

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.