Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Wystawianie faktur do paragonów

22 marca 2023

Od ponad 3 lat obowiązuje generalny zakaz wystawiania faktur do sprzedaży, która wcześniej została udokumentowana paragonem, zaś na paragonie tym nie ma NIP nabywcy. Ograniczenie to ma zastosowanie do transakcji sprzedaży, które miały miejsce po 31.12.2019 r. Przed 2020 r. podatnicy mogli wystawiać faktury do paragonów niezawierających NIP nabywcy.

 

Kiedy należy wystawić fakturę VAT?

 

Prowadząc działalność gospodarczą, podatnicy zawierają transakcje z innymi firmami i osobami prywatnymi, które nie są przedsiębiorcami. Obowiązek wystawienia faktury w obrocie krajowym (z wyjątkiem sprzedaży wysyłkowej) dotyczy czynności dokonywanych na rzecz innych podatników, podatników podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze oraz osób prawnych niebędących podatnikami.

 

Nie istnieje bezwzględny obowiązek wystawienia faktury dokumentującej transakcję w przypadku, gdy nabywca jest osobą fizyczną niebędącą podatnikiem VAT. Jeśli jednak sprzedawca chce to uczynić, to może wystawić fakturę.

Konsument (osoba fizyczna niebędąca podatnikiem), który jest nabywcą towarów lub usług, może żądać wystawienia faktury. Podatnik ma obowiązek wystawienia faktury, jeśli takie żądanie zostanie zgłoszone w ciągu 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę.

Jeżeli żądanie wystawienia faktury przez konsumenta zostanie zgłoszone po upływie tego 3-miesięcznego terminu, to podatnik wykonujący czynność na rzecz konsumenta może to uczynić – nie ma jednak takiego bezwzględnego obowiązku.

 

Obowiązkowy NIP nabywcy na paragonie 

Od 1.01.2020 r. w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej. Najczęściej chodzi właśnie o NIP nabywcy.

 

Do jakich transakcji ma zastosowanie zmiana przepisów? 

 

Zmiana przepisów wprowadzająca NIP jako obowiązkowy element paragonu, na podstawie którego może zostać wystawiona faktura, dotyczyła wyłącznie transakcji pomiędzy firmami. Nie ma zastosowania do transakcji pomiędzy firmą a osobą prywatną.

 

Z pomocą procedury pt. Wyłączenie możliwości wystawiania faktur na rzecz podatnika łatwo ustalić, kiedy w stanie prawnym obowiązującym od 2020 r. ma zastosowanie wyłączenie możliwości wystawiania faktur na rzecz podatnika VAT lub podatku od wartości dodanej.

 

W jakim terminie należy wystawić fakturę do paragonu? 

 

Sprzedawca nie ma obowiązku wystawienia faktury do paragonu, jeżeli żądanie wystawienia faktury do tego paragonu zostało zgłoszone po upływie 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym miała miejsce sprzedaż.

 

Sankcje za wystawienie faktury VAT do paragonu, który nie zawiera NIP nabywcy 

 

Naruszenie omawianego obowiązku jest zagrożone sankcjami podatkowymi i ewentualnie karnymi skarbowymi. W razie stwierdzenia tego faktu właściwy organ nakłada na podatnika dodatkowe zobowiązanie podatkowe. Wysokość zobowiązania odpowiada kwocie 100% VAT wykazanego na fakturze wystawionej wbrew przepisom. Sankcja ta jest nakładana decyzją.

Przeczytaj także:  

Paragony i faktury do paragonu w JPK_V7M/JPK_V7K 

Ujmowanie faktur uproszczonych w JPK_V7 od 1 lipca 2021 r.

Paragon z NIP-em nie zawsze zastąpi fakturę 

Zobacz również:

Dane na fakturze na przykładach

Faktura uproszczona krok po kroku

Jak ujmować faktury do paragonów fiskalnych?

Czy sprzedawca ma obowiązek umieścić na wystawianej fakturze numer paragonu?

Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów – fot. 1
Iwona Kaczorowska

redaktor naczelna "Przeglądu Podatkowego"
product manager Procedury Biznes