Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Jak nowe wytyczne EBA wpłyną na status AML Officera?

11 sierpnia 2022

4.06.2022 r. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego opublikował (EBA) nowe wytyczne określające rolę i obowiązki AML officera oraz organu zarządzającego. Czy dokument przyczyni się do rozwiązania problemów, z jakimi zmagają się AML officerowie? Jak instytucje obowiązane wspierają swoich AML officerów? Czy system kształcenia AML officerów odpowiada potrzebom rynku?

Cel wytycznych

Celem wytycznych jest osiągnięcie wspólnego zrozumienia, przez właściwe organy oraz instytucje kredytowe lub finansowe, roli i obowiązków:

 • AML officera,
 • organu zarządzającego oraz kadry kierowniczej wyższego szczebla.

Pojawienie się wytycznych EBA będzie wymagać ponownego pochylenia się nad stosowanymi w instytucjach obowiązanych praktykami. Jest również szansą na właściwe zrozumienie roli AML officera i organu zarządzającego w obszarze AML/CFT.

Rola i obowiązki organu zarządzającego w obszarze AML

Zgodnie nowymi wytycznymi organ zarządzający powinien być odpowiedzialny za zatwierdzanie ogólnej strategii instytucji obowiązanej w zakresie AML/CFT oraz nadzorowanie jej wdrażania. Członkowie zarządu powinni posiadać odpowiednią wiedzę, umiejętności i doświadczenie, aby móc zrozumieć ryzyko ML/TF związane z działalnością i modelem biznesowym danej instytucji, w tym znajomość krajowych ram prawnych i regulacyjnych dotyczących AML/CFT.

Organ zarządzający, aby skutecznie wykonywać funkcje w zakresie AML/CFT, powinien mieć dostęp do danych i informacji o wysokiej jakości oraz o odpowiednim poziomie szczegółowości. Dostęp ten dotyczy co najmniej:

 • sprawozdania z działalności AML officera,
 • sprawozdania z działalności audytu wewnętrznego,
 • ustaleń i uwag audytorów zewnętrznych,
 • ustaleń właściwego organu,
 • odpowiednich komunikatów z jednostką analityki finansowej,
 • nałożonych środków nadzorczych lub sankcji.

Zadania i rola AML Officera

Rola i obowiązki AML officera powinny być jasno określone i udokumentowane. Według wytycznych EBA należą do nich między innymi:

1) opracowanie ram oceny ryzyka:

 • opracowanie i utrzymywanie ram oceny ryzyka ML/TF dla całej działalności instytucji i indywidualnej oceny ryzyka ML/TF, zgodnie z wytycznymi EBA dotyczącymi czynników ryzyka ML/TF,
 • zgłaszanie wyników ogólnobiznesowej i indywidualnej oceny ryzyka ML/TF organowi zarządzającemu,
 • proponowanie organowi zarządzającemu środków, które należy podjąć w celu ograniczenia ryzyka,
 • przed wprowadzeniem nowego produktu lub usługi powinny zostać wdrożone odpowiednie środki w celu zrozumienia i zarządzenia ryzykiem związanym z tymi produktami lub usługami;

 

2) opracowanie polityk i procedur:

 • opracowywanie polityk i procedur w obszarze AML/CFT, ich bieżąca aktualizacja oraz skuteczne wdrażanie przez instytucję obowiązaną,
 • propozycje sposobu reagowania na wszelkie zmiany w wymogach prawnych lub regulacyjnych lub zmiany w ryzyku ML/TF;

 

Więcej o nowych wytycznych przeczytasz w komentarzu praktycznym Obowiązki AML Officerów oraz organu zarządzającego w obszarze AML/CFT – czy wytyczne EBA ułatwią życie AML Officerom?

Autorka komentarza Edyta Zdziarska jest ekspertem w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i nadużyciom. Praktykiem z ponad 20 letnim doświadczeniem na rynku finansowym.

Zapoznaj się z naszą ofertą

Jak nowe wytyczne EBA wpłyną na status AML Officera?
Monika Kozłowska

Product Manager LEX Banki

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.