Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Potrącenia z wynagrodzenia za pracę - co zmieniła Tarcza antykryzysowa 3.0?

05 czerwca 2020

Przepisy Tarczy antykryzysowej 3.0 wprowadziły zmiany, które wpływają na wysokość kwoty wolnej od potrąceń. Od 16 maja 2020 r. wpływ na wysokość tej kwoty ma obniżenie pracownikowi wynagrodzenia oraz utrata źródła dochodu przez członka rodziny.
Jednym z wielu obowiązków pracowników działu kadr jest dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia pracowników, np. świadczeń alimentacyjnych, innych należności lub zaliczek pieniężnych. Aby zapewnić pracownikom środki do życia kodeks pracy określa kwotę wolną od potrąceń.

Warunki podwyższenia kwoty wolnej od potrąceń

Przepisy Tarczy antykryzysowej 3.0 wprowadziły możliwość podwyższenia wysokości tej kwoty wolnej od potrąceń, ale tylko w pewnych sytuacjach, a mianowicie, jeżeli z powodu podjętych na terytorium Polski działań służących zapobieganiu zarażeniem wirusem SARS-CoV-2:

  1. pracownikowi zostało obniżone wynagrodzenie lub
  2. członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu.

Ważna jest również przyczyna ww. sytuacji, a więc działania służące zapobieganiu zarażeniem wirusem SARS-CoV-2.

 

Nowa wysokość kwoty wolnej od potrąceń

Kodeks pracy określa wysokość kwoty wolnej od potrąceń na poziomie:

  1. minimalnego wynagrodzenia za pracę, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;
  2. 75% wynagrodzenia określonego w pkt 1 - przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi;
  3. 90% wynagrodzenia określonego w pkt 1 - przy potrącaniu kar pieniężnych.


Natomiast od 16 maja 2020 r. kwota wolna od potrąceń ustalona według wyżej określonych wytycznych może ulec zwiększeniu o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ten ma na utrzymaniu.

Ustalenie kwoty wolnej od potrąceń jest obowiązkiem pracodawcy. Powstają w związku z tym wątpliwości jakie przypadki spełniają wskazany w przepisach warunek obniżenia wynagrodzenia pracownika? Skąd pracodawca ma wiedzieć, że członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu? Czy może żądać udokumentowania przedstawionych przez pracownika informacji? W jaki sposób ma ustalić wysokość zwiększonej kwoty wolnej od potrąceń?
Odpowiedzi na te i inne pytania można odnaleźć w poradniku:

 

Potrącenia z wynagrodzenia za pracę - co zmieniła Tarcza antykryzysowa 3.0?
Izabela Baranowska
product manager działu Kadry i HR

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.