Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Za niezłożenie sprawozdania do KRS i urzędu skarbowego grozi kara!

24 czerwca 2019

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego powinno nastąpić do 30 czerwca. Niedopełnienie tego obowiązku wyłącza możliwość podziału zysku netto i pokrycia straty netto. Ponadto, w przypadku spółek kapitałowych pozbawia wspólników prawa do roszczenia o wypłatę dywidendy. Niedotrzymanie ustawowego terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego nie jest zagrożone karą, ale rodzi obowiązek dwukrotnego składania sprawozdania finansowego w rejestrze sądowym: sprawozdania finansowego niezatwierdzonego (do 15 lipca) oraz sprawozdania finansowego zatwierdzonego (w ciągu 15 dni po jego zatwierdzeniu).

Za niezłożenie sprawozdania do KRS i urzędu skarbowego grozi kara!

Natomiast podmiot, który nie złoży sprawozdania do urzędu skarbowego lub KRS spotka się już z konsekwencjami karnymi. Podatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych niewpisanemu do KRS, który pomimo takiego obowiązku nie złoży sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego najpóźniej do 10 lipca grozi kara grzywny za wykroczenie skarbowe, która może wynieść od 225 zł do nawet 45.000 zł. W przypadku podmiotów wpisanych do KRS nie złożenia sprawozdania do KRS w terminie do 15 lipca sąd rejestrowy najpierw wzywa obowiązanych do ich złożenia w dodatkowym siedmiodniowym terminie, pod rygorem zastosowania grzywny w wysokości do 15.000 zł, przy czym grzywna ta może być orzekana wielokrotnie, bez ograniczeń co do maksymalnej łącznej kwoty, i nie może zostać zamieniona na areszt.

Co ważne, również spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, które prowadzą księgowość w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów maja obowiązki względem KRS. Muszą one złożyć oświadczenie o braku obowiązku składania sprawozdania finansowego za 2018 r. w terminie do 30 czerwca.

Warto również pamiętać, iż od 15.03.2018 r. zmieniły się zasady składania sprawozdań do KRS - obecnie jest to możliwe tylko formie elektronicznej. Ma to swoje zalety, jak chociażby brak kosztów z tym związanych, ale powoduje również problemy, szczególnie w przypadku spółek, gdzie członkami zarządu są obcokrajowcy.

Jesteś użytkownikiem programów LEX?

Zaloguj się do programu i czytaj więcej.

Zaloguj się

Jeśli chcesz dowiedzieć jak się wywiązać z tych wszystkich obowiązków, dochować terminów i uniknąć kar, zachęcam do zapoznania się z poniższymi tekstami:

Udostępnianie sprawozdań finansowych do KRS w praktyce

Składanie sprawozdań finansowych w formie elektronicznej

Składanie jednostkowych rocznych sprawozdań finansowych do rejestru sądowego

Spółki jawne i partnerskie prowadzące PKPiR obciąża dodatkowy obowiązek względem KRS

Zatwierdzanie sprawozdania finansowego krok po kroku

Ogłaszanie jednostkowych rocznych sprawozdań finansowych

Obowiązek złożenia sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego  

Magdalena Stankiewicz

redaktor naczelna działu Finanse i kadry

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.