Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Zajęcia wspomagające dla uczniów po powrocie do szkół - jak organizować?

15 czerwca 2021

Już od 31 maja 2021 r. dyrektorzy mogą organizować dodatkowe zajęcia dla chętnych uczniów, w celu opanowania i utrwalenia wiadomości po nauce zdalnej. O ich organizacji muszą jednak poinformować organ prowadzący oraz rodziców uczniów. Sprawdź zasady realizacji tych zajęć, istotne terminy oraz wzory niezbędnej dokumentacji.

Zasady realizacji zajęć

W związku z powrotem uczniów do nauki stacjonarnej, dyrektorzy szkół i placówek publicznych i niepublicznych mogą zorganizować zajęcia wspomagające dla uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Środki na ich realizację zostały uwzględnione w rezerwie części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2021 oraz w budżetach właściwych ministrów.

Zajęcia są dobrowolne dla uczniów, lecz o ich organizacji w szkole dyrektor musi poinformować rodziców uczniów lub pełnoletnich uczniów, wskazując:

 • przedmiot lub przedmioty, z których zajęcia wspomagające będą prowadzone,
 • planowane terminy prowadzenia tych zajęć,
 • termin do którego rodzice ucznia lub pełnoletni uczniowie składają dyrektorowi pisemną deklarację uczestnictwa w organizowanych w szkole zajęciach wspomagających.

Zasady korzystania ze wsparcia oraz warunki realizacji tych zajęć określają nowe przepisy § 10f-10n rozporządzenia MEN z dnia 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wprowadzone z dniem 29.05.2021 r.

Terminy prowadzenia zajęć

Dyrektorzy mogą zorganizować zajęcia w dwóch terminach:

 • od 31.05.2021 r. do 24.06.2021 r. (I termin),
 • od 2.09.2021 r. do 22.12.2021 r. (II termin).

Choć czas na złożenie do organu prowadzącego informacji o zajęciach organizowanych w I terminie minął 1.06.2021 r., dyrektorzy szkół samorządowych mogą jeszcze przedmiotową informację złożyć do 25.06.2021 r. - w przypadku zajęć zaplanowanych w II terminie, czyli od nowego roku szkolnego.

Dotacja dla szkół prowadzonych przez podmioty prywatne

Wsparcie na organizację zajęć wspomagających przysługuje również szkołom prowadzonym przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. Wsparcie otrzymywane jest poprzez budżet jednostki samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej. Terminy złożenia wniosku o udzielenie dotacji na dofinansowanie prowadzenia zajęć zaplanowanych do organizacji do organu rejestrującego, określone są w terminach przewidzianych dla szkół samorządowych.

W LEX Prawo Oświatowe polecam poradnik autorstwa Agaty Piszko pt.: Zajęcia wspomagające dla uczniów po powrocie do szkół - jak organizować, który - krok po kroku opisuje:

 • warunki realizacji zajęć,
 • zadania dyrektora szkoły i organu prowadzącego,
 • podmioty uprawnione do korzystania ze wsparcia,
 • terminy występowania z wnioskami o udzielenie wsparcia ,
 • ustalenie przedmiotów, które będą realizowane oraz limity godzin zajęć,
 • tryb udzielania dotacji celowej dla podmiotów prywatnych prowadzących szkołę, w której organizowane są zajęcia.

Poradnik zawiera również wzory niezbędnej dokumentacji:

Nowe zasady obsadzania stanowiska dyrektora szkoły w okresie epidemii
Lidia Marciniak

product manager Oświata

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.