Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Zamówienia bagatelne na gruncie nowego PZP

10 lipca 2020

Zgodnie z nowym Prawem zamówień publicznych, zamówienia bagatelne to zamówienia klasyczne, których wartość, bez podatku od towarów i usług, dotycząca jednorazowego zakupu, jest mniejsza niż 130.000 złotych, nie mniejsza jednak niż 50.000 złotych. Ustawodawca zdecydował o stosowaniu wybranych przepisów nowego p.z.p. do udzielania zamówień bagatelnych. Regulacja ta wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r.

Kluczowym elementem szacowania wartości zamówienia bagatelnego jest prawidłowe rozumienie pojęcia "jednorazowy zakup", o którym mowa w art. 2 ust. 2 nowego p.z.p.

Zakup jednorazowy, czyli jaki?

Zgodnie z wykładnią przyjętą przez byłą prezes UZP Małgorzatę Stręciwilk: "jednorazowy zakup to zakup realizowany jeden raz (według słownika PWN „jednorazowy” oznacza „raz jeden uczyniony”, „mogący być użyty jeden raz”). Każdorazowo więc, jeżeli powstanie po stronie danego zamawiającego potrzeba zakupu określonego produktu powinien dokonać jego szacunku i jeżeli jego wartość mieści się w przedziale 50 tys. zł i jest poniżej 130 tys. zł powinien stosować procedurę udzielenia zamówienia bagatelnego. Wydaje się, że istotą jednorazowości jest określona potrzeba zakupu powstała „tu i teraz” u konkretnego zamawiającego" (zobacz nagranie ze szkolenia, które poprowadziła Małgorzata Stręciwilk: Nowe PZP - postępowanie o udzielenie zamówienia poniżej progów UE).

Jak zauważa mec. Paweł Sendrowski: "należy pamiętać o zasadach szacowania wartości zamówienia w sytuacji, gdy wartość zamówienia bagatelnego zbliża się do progu stosowania nowego p.z.p. (130.000 zł netto), aby nie dopuścić do celowego podziału zamówienia w celu ominięcia stosowania przepisów ustawy" (zobacz nagranie ze szkolenia, które poprowadził Paweł Sendrowski: Nowe PZP - zamówienia bagatelne).

Ogłoszenia o zamówieniach bagatelnych

Ustawodawca zdecydował, że ogłoszenia o zamówieniach bagatelnych będą publikowane przez zamawiających w Biuletynie Zamówień Publicznych (na podstawie art. 268 nowego p.z.p.). Ponadto, tak jak w przypadku innych ogłoszeń, zamawiający będą zobowiązani do dokumentowania ogłoszeń i do przechowywania dowodów ich zamieszczenia w BZP. Zamawiający może dodatkowo zamieścić ogłoszenie o zamówieniu bagatelnym także w inny sposób, a w szczególności na swojej stronie internetowej.

Z ustawy wynika również, że zamawiający, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu bagatelnym w BZP, przekazuje potencjalnym wykonawcom informację o zamiarze udzielenia tego zamówienia. Ogłoszenie o zamówieniu bagatelnym musi zatem zawierać informacje niezbędne z uwagi na okoliczności jego udzielenia, w szczególności termin składania ofert odpowiadający terminowi składania ofert przez potencjalnych wykonawców, do których została przekazana informacja o zamiarze udzielenia zamówienia.

Temat zamówień bagatelnych na gruncie nowego PZP został omówiony w komentarzu praktycznym Zamówienia bagatelne w nowym Prawie zamówień publicznych, dostępnym w LEX Zamówienia Publiczne. Autorami komentarza są Bartosz Kozłowski, Karolina Tempińska oraz Maria Szymańczyk-Nawrocka. Zachęcam do jego lektury.

Zamówienia bagatelne na gruncie nowego PZP
Anna Stańczuk

redaktor naczelna Działu Administracja Publiczna