Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Zamówienia publiczne a tarcza antykryzysowa - Nagranie webinarium

16 kwietnia 2020

W specustawie o COVID-19, zmienionej tzw. tarczą antykryzysową, zawarto szereg rozwiązań, których celem jest eliminowanie negatywnych konsekwencji wystąpienia koronawirusa dla obu stron umów w sprawach zamówień publicznych. Ma to prowadzić do jak najmniej zakłóconego wykonywania tych umów, w miarę dostępnych środków. Niestety, w praktyce wątpliwości nie brakuje.


Tarcza antykryzysowa ma ułatwić realizację zamówień publicznych

Ustawa, mająca na celu walkę z koronawirusem, została już kilkakrotnie znowelizowana, a w planach są kolejne jej zmiany. W wyniku głośnej nowelizacji, tzw. tarczy antykryzysowej, zmieniono zapis "towary" na "dostawy" - w przypadku zamówień wyłączonych spod reżimu p.z.p., które są konieczne do walki z koronawirusem. Ponadto, wyłączono stosowanie p.z.p. w przypadku zamówień BGK w sytuacjach określonych w ustawie.

Tarcza antykryzysowa wprowadziła do specustawy art. 15r, który przewiduje, że strony umowy w sprawie zamówienia publicznego niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy.
Jeśli zamawiający uzna, że takie okoliczności mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy może w uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmiany umowy. Zmiana może nastąpić poprzez:

  1. zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części,
  2. zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych,
  3. zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia wykonawcy

-o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.

Więcej informacji o rozwiązaniach kierowanych do rynku zamówień publicznych zawiera komentarz praktyczny aut. Magdaleny Falkowskiej: Tarcza antykryzysowa a zamówienia publiczne.

 

Tarcza, siła wyższa i zmiana umowy

Jednak uregulowania specustawy, znowelizowanej tarczą antykryzysową, to nie wszystko. Dla uczestników rynku zamówień publicznych istotne są też zagadnienia:

  1. czy wirus COVID-19 to „siła wyższa”,
  2. w jaki sposób strony zawartych umów o udzielenie zamówienia mają dalej te umowy realizować,
  3. jakie są narzędzia prawne i jakie okoliczności należy wykazać, aby domagać się zwiększenia wysokości wynagrodzenia w ramach realizowanego zamówienia publicznego,
  4. czy wykonawca może zwolnić się od odpowiedzialności za nienależyte zrealizowanie umowy o udzielenie zamówienia publicznego,
  5. czy zamawiający w związku z pandemią koronawirusa może odstąpić od umowy o udzielenie zamówienia publicznego.

Nagranie ze szkolenia online

Odpowiedzi na powyższe pytania można znaleźć, oglądając w LEX Zamówienia Publiczne nagranie ze szkolenia online "Zamówienia publiczne w dobie koronawirusa". Podczas szkolenia ekspert Paweł Sendrowski z Wielkopolskiej Grupy Prawniczej, omówił także regulację tarczy antykryzysowej dla zamówień publicznych.

 

 

 

Zamówienia publiczne a tarcza antykryzysowa - Nagranie webinarium
Anna Stańczuk

Redaktor Naczelna Działu Administracja Publiczna