Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Tarcza 4.0 dla rynku zamówień publicznych

06 lipca 2020

Tarcza antykryzysowa 4.0 zawiera szeroki wachlarz rozwiązań dla rynku zamówień publicznych. Ustawodawca zdecydował m.in. o obowiązku zmiany umowy, jeśli nie można jej należycie wykonać z powodu COVID-19, a także o czasowym zakazie potrącania kar umownych z wynagrodzenia wykonawcy. Co ważne, zamawiający nie ma już obowiązku zamieszczania ogłoszenia o zamówieniu w swojej siedzibie.

Tarcza 4.0, czyli ustawa z 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, obowiązuje od 24 czerwca br. (z wyjątkami). W zakresie zamówień publicznnych, wyjątkiem jest przepis mówiący o tym, że nowego PZP nie stosuje się do umów o zarządzanie PPK oraz umów o prowadzenie PPK, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż "progi unijne". Regulacja ta wchodzi w życie 1 stycznia 2021 r., tak jak nowe Prawo zamówień publicznych.

Zmiany zawartych umów o zamówienia publiczne

Ważną zmianą wprowadzoną przez ustawodawcę w Tarczy 4.0 jest obowiązkowa zmiana umowy o zamówienie publiczne w przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, wpływają na należyte wykonanie tej umowy. Zamawiający zmienia wówczas kontrakt w uzgodnieniu z wykonawcą. Modyfikacja umowy może się dokonać w szczególności poprzez:

  1. zmianę terminu wykonania umowy lub jej części lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części;
  2. zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych, sposobu wykonania dostawy, usługi lub robót budowlanych;
  3. zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy, o ile wzrost wynagrodzenia wykonawcy spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.

Jeśli okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy w sprawie zamówienia, zamawiający, w uzgodnieniu z wykonawcą, może (nie musi) dokonać zmiany umowy.

Czasowy zakaz potrącania kar umownych

Na podstawie nowego art. 15r1, dodanego do specustawy koronawirusowej Tarczą 4.0, ograniczono możliwość potrącania kar umownych z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych należności oraz dochodzenia zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Inne rozwiązania dla rynku zamówień publicznych w Tarczy 4.0

Ustawa przewiduje także m.in.:

  1. obowiązek zamawiającego dokonywania płatności wynagrodzenia wykonawcy w częściach lub udzielania zaliczek - dotyczy to umów w sprawie zamówienia publicznego zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy;
  2. zniesienie obowiązku żądania wadium, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza „progi unijne”;
  3. zniesienie obowiązku zamieszczania ogłoszenia o zamówieniu w siedzibie zamawiającego - wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, partnerstwa innowacyjnego poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej.

Komentarz praktyczny aut. Magdaleny Falkowskiej pt. "Wpływ „tarczy antykryzysowej” na zamówienia publiczne" szczegółowo omawia wszystkie zmiany wprowadzone w drodze Tarczy 4.0, a także przepisy poprzednich tarcz, istotne dla rynku zamówień publicznych. Serdecznie polecam jego lekturę.

Tarcza 4.0 dla rynku zamówień publicznych
Anna Stańczuk

redaktor naczelna działu Adminstracja Publiczna