Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Tarcza 4.0 dla rynku zamówień publicznych

06 lipca 2020

Tarcza antykryzysowa 4.0 zawiera szeroki wachlarz rozwiązań dla rynku zamówień publicznych. Ustawodawca zdecydował m.in. o obowiązku zmiany umowy, jeśli nie można jej należycie wykonać z powodu COVID-19, a także o czasowym zakazie potrącania kar umownych z wynagrodzenia wykonawcy. Co ważne, zamawiający nie ma już obowiązku zamieszczania ogłoszenia o zamówieniu w swojej siedzibie.

Tarcza 4.0, czyli ustawa z 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, obowiązuje od 24 czerwca br. (z wyjątkami). W zakresie zamówień publicznnych, wyjątkiem jest przepis mówiący o tym, że nowego PZP nie stosuje się do umów o zarządzanie PPK oraz umów o prowadzenie PPK, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż "progi unijne". Regulacja ta wchodzi w życie 1 stycznia 2021 r., tak jak nowe Prawo zamówień publicznych.

Zmiany zawartych umów o zamówienia publiczne

Ważną zmianą wprowadzoną przez ustawodawcę w Tarczy 4.0 jest obowiązkowa zmiana umowy o zamówienie publiczne w przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, wpływają na należyte wykonanie tej umowy. Zamawiający zmienia wówczas kontrakt w uzgodnieniu z wykonawcą. Modyfikacja umowy może się dokonać w szczególności poprzez:

  1. zmianę terminu wykonania umowy lub jej części lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części;
  2. zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych, sposobu wykonania dostawy, usługi lub robót budowlanych;
  3. zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy, o ile wzrost wynagrodzenia wykonawcy spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.

Jeśli okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy w sprawie zamówienia, zamawiający, w uzgodnieniu z wykonawcą, może (nie musi) dokonać zmiany umowy.

Czasowy zakaz potrącania kar umownych

Na podstawie nowego art. 15r1, dodanego do specustawy koronawirusowej Tarczą 4.0, ograniczono możliwość potrącania kar umownych z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych należności oraz dochodzenia zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Inne rozwiązania dla rynku zamówień publicznych w Tarczy 4.0

Ustawa przewiduje także m.in.:

  1. obowiązek zamawiającego dokonywania płatności wynagrodzenia wykonawcy w częściach lub udzielania zaliczek - dotyczy to umów w sprawie zamówienia publicznego zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy;
  2. zniesienie obowiązku żądania wadium, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza „progi unijne”;
  3. zniesienie obowiązku zamieszczania ogłoszenia o zamówieniu w siedzibie zamawiającego - wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, partnerstwa innowacyjnego poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej.

Komentarz praktyczny aut. Magdaleny Falkowskiej pt. "Wpływ „tarczy antykryzysowej” na zamówienia publiczne" szczegółowo omawia wszystkie zmiany wprowadzone w drodze Tarczy 4.0, a także przepisy poprzednich tarcz, istotne dla rynku zamówień publicznych. Serdecznie polecam jego lekturę.

Tarcza 4.0 dla rynku zamówień publicznych
Anna Stańczuk

redaktor naczelna działu Adminstracja Publiczna