Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Jak udzielać zamówień publicznych o wartości poniżej 130.000 zł?

10 sierpnia 2023

Ustawa z 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej p.z.p.) wskazuje, że jej przepisy mają zastosowanie do zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130.000 złotych. Co w takim razie z udzielaniem zamówień, których wartość jest niższa niż próg podany w p.z.p.?

Poniżej progu są jednak reguły

Zwolnienie z obowiązku stosowania przepisów p.z.p. przy udzielaniu zamówień poniżej progu nie oznacza, że takie zakupy nie podlegają żadnym regulacjom. Najcześciej zamawiający ustanawiają regulaminy udzielania zamówień o wartości do 130.000 zł i na tej podstawie zawierają umowy. To jednak nie wszystko, bo poza regulacją wewnętrzną należy pamiętać o ograniczeniach wynikających m.in. z ustawy  o finansach publicznych, Kodeksu cywilnego, jak również z przepisów prawa wspólnotowego.

Co z zasadami ogólnymi udzielania zamówień publicznych?

W zakresie zasad rządzących zamówieniami podprogowymi kluczowe znaczenie ma także Komunikat Wyjaśniający Komisji dotyczący prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych (2006/C 179/02), dalej jako Komunikat.

Komisja Europejska wskazuje w Komunikacie, że obecnie często udzielane są zamówienia bez dopuszczenia jakiejkolwiek konkurencji. Jednocześnie Europejski Trybunał Sprawiedliwości potwierdził w swoim orzecznictwie, że postanowienia traktatu WE dotyczące rynku wewnętrznego mają również zastosowanie do zamówień nieobjętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych.

Jak wskazuje Paweł Sendrowski w komentarzu "Zasady udzielania zamówień podprogowych", komunikat w pkt. 1.2 wyjaśnia, iż obowiązek przejrzystości polega na zagwarantowaniu wszystkim potencjalnym oferentom odpowiedniego poziomu upublicznienia informacji umożliwiającego rynkowi usług otwarcie na konkurencję oraz kontrolę bezstronności procedur przetargowych. Zatem, każde zamówienie publiczne musi być udzielone, bez względu na jego wartość, zgodnie z postanowieniami i zasadami zawartymi w Traktacie.

Realizacja zasady uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców czy przejrzystości może przejawiać się w różnych elementach przygotowywanego lub prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia podprogowego.

Co z unieważnieniem postępowania o udzielenie zamówienia podprogowego?

W przypadku zamówień podprogowych przepisy prawa nie regulują okoliczności i przesłanek unieważnienia postępowania, ale jeżeli zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia podprogowego w formie przetargu cywilnego, do którego stosuje się przepisy k.c., to wynikają z tego określone obowiązki i konsekwencje zarówno dla zamawiającego, jak i potencjalnego wykonawcy.

O powyższych zagadnieniach była mowa podczas szkolenia "Nowe PZP - zamówienia publiczne poniżej 130.000 zł netto", które poprowadził Paweł Sendrowski, radca prawny, wspólnik zarządzający w Wielkopolskiej Grupie Prawniczej. Podczas szkolenia padło wiele pytań o oszacowanie przedmiotów zamówienia, a odpowiedzi na nie dostępne są w serwisie LEX Zamówienia Publiczne.

Więcej o udzielaniu zamówień o wartości poniżej 130.000 zł przeczytasz w LEX:

  1. w komentarzu praktycznym "Udzielanie zamówień o wartości mniejszej niż 130.000,00 zł netto" 
  2. w komentarzu praktycznym "Zasady udzielania zamówień podprogowych" 

Podział majątku wspólnego małżonków

Anna Stańczuk

Dyrektor Działu Zarządzania Produktami

Rynek Public