Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Zaostrzenie kary z uwagi na nagminność dopuszczania się podobnych czynów zabronionych

08 października 2019

Kwestia nagminności dopuszczania się podobnych czynów zabronionych nie jest całkowicie obojętna dla wymiaru (zaostrzenia) kary. Problem w tym, że nie jest elementem, który ustawodawca przewidział wprost jako współkształtujący wymiar represji karnej w stosunku do sprawcy. Pytanie zatem brzmi, jak dużą wagę do tego przykładać?

Zaostrzenie kary z uwagi na nagminność dopuszczania się podobnych czynów zabronionych

W linii orzeczniczej "Nagminność czynu zabronionego jako podstawa zaostrzenia kary" Michał Gabriel-Węglowski przyjrzał się bliżej zagadnieniu częstotliwości (nagminności) popełnienia danej kategorii czynu lub czynów zabronionych w określonym przedziale czasowym i miejscu, jako elementowi wpływającemu na wymiar represji karnej w stosunku do sprawcy.

Dyrektywy wymiaru kary

Przypomnijmy, że - zgodnie z ogólnymi dyrektywami - sąd wymierza karę:

 • według swojego uznania,
 • w granicach przewidzianych przez ustawę,
 • bacząc, by jej dolegliwość nie przekraczała stopnia winy, uwzględniając stopień społecznej szkodliwości czynu
 • biorąc pod uwagę cele zapobiegawcze i wychowawcze, które ma osiągnąć w stosunku do skazanego,
 • biorąc pod uwagę potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.

Wymierzając karę, sąd uwzględnia w szczególności:

 • motywację i sposób zachowania się sprawcy, zwłaszcza w razie popełnienia przestępstwa na szkodę osoby nieporadnej ze względu na wiek lub stan zdrowia,
 • popełnienie przestępstwa wspólnie z nieletnim,
 • rodzaj i stopień naruszenia ciążących na sprawcy obowiązków,
 • rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przestępstwa,
 • właściwości i warunki osobiste sprawcy,
 • sposób życia przed popełnieniem przestępstwa i zachowanie się po jego popełnieniu, a zwłaszcza staranie o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie w innej formie społecznemu poczuciu sprawiedliwości, a także
 • zachowanie się pokrzywdzonego.

Wymierzając karę sąd bierze także pod uwagę pozytywne wyniki przeprowadzonej mediacji pomiędzy pokrzywdzonym a sprawcą albo ugodę pomiędzy nimi osiągniętą w postępowaniu przed sądem lub prokuratorem.

Stanowiska sądów co do nagminności dopuszczania się podobnych czynów zabronionych

W judykaturze dominuje pogląd, że nagminność danego typu przestępczości stanowi element oceniany z punktu widzenia potrzeb prewencji generalnej, a tym samym pośrednio wpływa na charakter i wymiar represji karnej. Pogląd, zgodnie z którym nagminność danego przestępstwa nie stanowi okoliczności wpływającej na wymiar kary, jest odosobniony. Michał Gabriel-Węglowski zwraca jednak uwagę, że w części orzeczeń wpisujących się w linię dominująca, wyrażana jest przekonanie, że zjawisku nagminności nie należy nadawać zbyt dużej wagi. Ponadto, kwestia ta nie jest ujmowana jednolicie w doktrynie i niektórzy autorzy paradoksalnie wskazują, że może ona nawet stanowić element łagodzący.

Więcej na ten temat znajdziesz w: Nagminność czynu zabronionego jako podstawa zaostrzenia kary.

 

Zobacz również:

 

Wojciech Kowalski
product manager Działu Legal

 

Jesteś użytkownikiem programów LEX?

Zaloguj się do programu i czytaj więcej.

Zaloguj się

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.