Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Zasady rozliczania ulgi termomodernizacyjnej

15 czerwca 2020

Ulga termomodernizacyjna obowiązuje od początku 2019 r. i obejmuje wyłącznie termomodernizację budynków jednorodzinnych, w tym wymianę kotłów na paliwo stałe. W jej ramach można odliczyć od dochodu przez 3 lata nawet 53.000 zł. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym.

Warunki skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej

Choć ulga dotyczy dochodów (przychodów) uzyskanych od 2019 r., to mogą z niej skorzystać również ci, którzy są już w trakcie realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, tym niemniej na poczet jej rozliczenia zaliczone będą jedynie wydatki poniesione po 1.01.2019 r.
Dostępna w LEX procedura pt. Ulga termomodernizacyjna – warunki pozwala ustalić czy podatnik będący osobą fizyczną może skorzystać z tzw. ulgi termomodernizacyjnej.

Ulga przysługuje podatnikom właścicielom lub współwłaścicielom budynków mieszkalnych jednorodzinnych opłacającym podatek dochodowy od osób fizycznych według skali podatkowej (zarówno według stawki 18, jak i 32%), 19% stawki podatku liniowego oraz opłacającym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Wydatki objęte ulgą termomodernizacyjną muszą być udokumentowane fakturami, wystawionymi wyłącznie przez tych podatników VAT, którzy nie korzystają ze zwolnienia od tego podatku.

Odliczanie i zwrot ulgi termomodernizacyjnej

Sposób dokonywania odliczeń w ramach ulgi termomodernizacyjnej oraz przypadki, gdy trzeba dokonywać zwrotu odliczonych w ramach tej ulgi kwot wskazuje procedura pt. Ulga termomodernizacyjna – odliczanie i zwrot.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki. Jeżeli w danym roku podatkowym kwota odliczenia nie znajdzie pokrycia w rocznym dochodzie podatnika, będzie ona podlegać odliczeniu w kolejnych latach. Okres ten nie może być jednak dłuższy niż 6 lat. Termin ten należy liczyć od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Jednym z warunków korzystania z ulgi termomodernizacyjnej jest zakończenie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Niezrealizowanie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym terminie skutkuje koniecznością zwrotu doliczenia kwot poprzednio odliczonych w ramach ulgi termomodernizacyjnej do dochodu uzyskanego przez podatnika

Wydatki podlegające odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej

W ramach ulgi termomodernizacyjnej odliczeniu mogą podlegać wyłącznie wydatki na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, określone w przepisach rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21.12.2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. poz. 2489).

Odliczeniu w ramach omawianej ulgi nie podlegają następujące wydatki:

  1. w części, w jakiej zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie;
  2. w części, w jakiej zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

Czy poniesione przez osobę fizyczną wydatki mogą podlegać odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej pozwala ustalić procedura pt. Ulga termomodernizacyjna – wydatki podlegające odliczeniu.

 

Podział majątku wspólnego małżonków

Iwona Kaczorowska 

Redaktor Naczelna "Przeglądu Podatkowego"

Product Manager Procedury Biznes

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.