Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Kiedy starosta wyda zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca?

30 sierpnia 2019

Zezwolenie na pracę sezonową

Nowym rozwiązaniem umożliwiającym zatrudnianie cudzoziemców w Polsce jest możliwość uzyskania zezwolenia na pracę sezonową. O zezwolenie na pracę sezonową mogą ubiegać się obywatele wszystkich państw trzecich. Wydawane jest na wniosek podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi.

Nowa regulacja została wprowadzona przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. Zmiana jest efektem implementacji do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego.  

Jak uzyskać zezwolenie?

Dr Grzegorz Łyjak w procedurze Zezwolenie na pracę sezonową przedstawia kompleksowo przebieg czynności niezbędnych do uzyskania zezwolenia.

Kiedy starosta wyda zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca?

W szczególności należy przeanalizować czy w danym przypadku mamy do czynienia z pracą sezonową. Czyli pracą wykonywaną przez okres nie dłuży niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym w sektorach: rolnictwo, ogrodnictwo, turystyka. Szczegółowo określonych w rozporządzeniu z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca.

W ramach przygotowania wniosku należy zwrócić uwagę na to czy praca sezonowa będzie dotyczyć obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy. W takim przypadku wnioskodawca został zwolniony z obowiązku wystąpienia o przygotowanie testu rynku pracy, czyli informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy.  

Kto wydaje zezwolenia?

Wniosek przygotowany przez pracodawcę składa się do starosty, czyli w praktyce procedura związana z uzyskaniem zezwolenia odbywa się w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę bądź miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego pracę cudzoziemcowi.

Ścieżka krajowa czy zagraniczna?

O zezwolenie na pracę sezonową pracodawca może wystąpić dla cudzoziemca, który już jest w Polsce lub który ma dopiero przyjechać do Polski ze swojego kraju. W efekcie postępowanie może przebiegać w ramach dwóch ścieżek, w zależności od tego czy cudzoziemiec przebywa w Polsce, czy poza granicami, w oczekiwaniu na zezwolenie.  

Więcej informacji na temat postępowania w celu uzyskania pozwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemca znajdziemy w wspomnianej procedurze oraz w dokumentach z nią powiązanych.  

Osoby zainteresowane tematyką zatrudniania cudzoziemców mogą również zwrócić uwagę na procedurę Zasady zatrudniania cudzoziemców na terenie Polski.

Rafał Bułach

product manager Działu Legal

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.