Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Nowe zasady zatrudniania specjalistów w szkołach i przedszkolach

09 sierpnia 2022

Od roku szkolnego 2022/23 będą obowiązywały limity w zatrudnianiu nauczycieli specjalistów. Nowelizacja Karty Nauczyciela wymusza konieczność zatrudnienia specjalistów, których dotychczasowy zakres został uzupełniony o stanowisko pedagoga specjalnego. Poznaj nowe zadania dyrektorów i organów prowadzących w LEX Prawo Oświatowe!

W dniu 12.05.2022 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Zmiany wprowadzone tą ustawą – w tym w zakresie obowiązku zatrudniania specjalistów weszły w życie z dniem 27.05.2022 r. i obowiązują począwszy od roku szkolnego 2022/23.

Dodanie nowego art. 42d do Karty Nauczyciela, ma na celu określenie minimalnej łącznej liczby etatów nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach.

Kogo dokładnie dotyczy obowiązek zatrudniania specjalistów?

Zgodnie z art. 42d ust. 1 i 2 KN, obowiązek zatrudnienia specjalistów dotyczy:

 • przedszkola niebędącego przedszkolem specjalnym,
 • szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia - niebędących szkołami specjalnymi,
 • szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego,
 • zespołów, w skład którego wchodzi to przedszkole lub ta szkoła.

Obowiązek zatrudnienia specjalistów nie dotyczy natomiast: szkół dla dorosłych oraz szkół i zespołów szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe

Liczba etatów nauczycieli specjalistów, uzależniona będzie od liczby dzieci/uczniów w danym przedszkolu, szkole czy zespole.

W świetle przepisu art. 42d ust. 3 KN, łączna liczba etatów nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych w przedszkolu, szkole lub zespole, nie może być niższa niż:

 • 12 etaty, które powiększa się o 0,2 etatu na każdych kolejnych 100 dzieci lub uczniów – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 100;
 • 1,5 etatu – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 50 i nie przekracza 100;
 • 1 etat – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 40 i nie przekracza 50;
 • 0,8 etatu – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 30 i nie przekracza 40;
 • 0,6 etatu – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 20 i nie przekracza 30;
 • 0,4 etatu – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 10 i nie przekracza 20;
 • 0,25 etatu – jeżeli liczba dzieci lub uczniów wynosi od 1 do 10.

Konieczne podjęcie uchwały przez organ stanowiący JST

Jak wskazuje Pani Agata Piszko w komentarzu praktycznym opublikowanym w LEX Prawo Oświatowe, pt.: "Nowe zasady zatrudniania specjalistów w szkołach i przedszkolach od roku szk. 2022/23", "Podjęcie decyzji w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli specjalistów, tj. pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zostało przypisane do kompetencji organu stanowiącego. (...) Podjęcie uchwały wymaga uzyskania opinii organizacji związkowych, co wynika z przepisu art. 19 ustawy z 23.05.1991 r. o związkach zawodowych. Materia będąca przedmiotem uchwały znajduje się bowiem w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych. Organizacje związkowe mają prawo przedstawienia swojej opinii w terminie nie krótszym niż 30 dni. Po uzyskaniu opinii (niekoniecznie pozytywnej), rada gminy, rada powiatu lub sejmik województwa może podjąć przedmiotową uchwałę".

W LEX Prawo Oświatowe polecam również Uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli specjalistów.

Nowe zasady zatrudniania specjalistów w szkołach i przedszkolach
Lidia Marciniak

product manager Oświata

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.