Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Zawarcie ugody sądowej w toku sprawy

17 marca 2020

Przewodniczący powinien we właściwej chwili skłaniać strony do pojednania, zwłaszcza na pierwszym posiedzeniu, po wstępnym wyjaśnieniu stanowiska stron. Osnowę ugody zawartej przed sądem wciąga się do protokołu rozprawy albo zamieszcza w odrębnym dokumencie stanowiącym część protokołu i stwierdza podpisami stron. Niemożność podpisania ugody sąd stwierdza w protokole.

Jak wskazuje Paweł Wiśniewski w: Zawarcie ugody sądowej w toku sprawy Dostęp po zalogowaniu , ugoda sądowa jest ugodą w rozumieniu art. 917 k.c., zgodnie z którym przez ugodę strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w tym celu, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku lub zapewnić ich wykonanie albo by uchylić spór istniejący lub mogący powstać.
Ugoda sądowa stanowi tytuł egzekucyjny, a po nadaniu jej klauzuli wykonalności jest tytułem wykonawczym, mogącym stanowić podstawę egzekucji.

Treść ugody sądowej

Paweł Wiśniewski przypomina, że ugoda powinna być sformułowana w sposób precyzyjny, z uwzględnieniem wymagania, aby jej treść dokładnie określała:

  • rozmiar świadczeń,
  • sposób wykonania świadczeń,
  • termin wykonania świadczeń,

tak aby nie budziła wątpliwości co do jej wykonania w drodze egzekucji.Dokładnie określone powinny zostać również roszczenia, jakie objęte są ugodą, co pozwoli na ustalenie, jakie zobowiązania wygasły wskutek zawarcia ugody, a także, czy ugoda dotyczy wszystkich roszczeń objętych powództwem. W razie bowiem zawarcia ugody tylko co do niektórych roszczeń, postępowanie podlega umorzeniu jedynie w części objętej ugodą.

Skutek uznania ugody przez sąd

Wyrazem uznania przez sąd ugody za dopuszczalną jest umorzenie postępowania jako zbędnego.
W takim wypadku zwrotowi podlega też połowa uiszczonej opłaty od pisma wszczynającego postępowanie, jeżeli ugoda została zawarta po rozpoczęciu rozprawy, bądź cała uiszczona opłata w wypadku ugody zawartej przed rozpoczęciem rozprawy. Podlegające zwrotowi sumy pomniejsza się o kwotę równą opłacie minimalnej.

Uchylenie się od złożonego oświadczenia woli o zawarciu ugody

Dopuszczalne jest uchylenie się od złożonego oświadczenia woli o zawarciu ugody przez złożenie zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania, ale skuteczność zażalenia uzależniona jest od wykazania wady oświadczenia woli.
Po prawomocnym zakończeniu procesu, uchylenie się od skutków materialnoprawnych ugody sądowej może nastąpić na drodze powództwa o ustalenie nieważności ugody.
Ugoda sądowa może być uznana za bezskuteczną wobec wierzyciela jednej ze stron na skutek złożonej przez niego skargi pauliańskiej.

 

 

Zawarcie ugody sądowej w toku sprawy
Wojciech Kowalski

product manager Działu Legal