Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Banki pomogą kredytobiorcom w związku z koronawirusem

19 marca 2020

Pandemia koronawirusa COVID-19 może mieć trudne do przewidzenia skutki dla sytuacji finansowej kredytobiorców. Związek Banków Polskich oraz NBP przygotowały pakiet działań, które mają pomóc kredytobiorcom. Wśród zaproponowanych rozwiązań są jest m. in. zawieszenie spłaty rat i rezygnacja z niektórych opłat i prowizji.

Proponowane działania ze strony ZBP

Związek Banków Polskich w komunikacie w sprawie działań pomocowych podejmowanych przez banki w związku z pandemią koronawirusa COVID 19 zarekomendował między innymi, aby:

  • banki w sposób maksymalnie uproszczony - w zakresie dopuszczonym przepisami obecnie obowiązującego prawa - odroczyły (zawiesiły) spłaty rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych przez okres do 3 miesięcy i automatyczne wydłużyły o ten sam okres łączny okres spłaty kredytu pod warunkiem przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia spłaty kredytu,
  • banki udzieliły pomocy wszystkim przedsiębiorcom, którzy mieli na koniec 2019 roku zdolność kredytową, zostali dotknięci skutkami koronawirusa COVID - 19 i którym w najbliższych miesiącach upływa termin odnowienia istniejącego finansowania, w postaci odnowienia na wniosek klienta finansowania na okres do 6 miesięcy,
  • banki, które posiadają firmę leasingową w swojej grupie kapitałowej, podjęły działania w celu zastosowania odroczenia spłat rat leasingowych należnych od leasingobiorców na zasadach analogicznych do stosowanego przez bank w odniesieniu do odroczenia spłaty kredytów.
  • banki nie będą pobierały opłat lub prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zawieszenia spłat rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych. Banki umożliwią składanie tych wniosków w sposób odformalizowany, tj. bez konieczności składania dodatkowych dokumentów i zaświadczeń potwierdzających w sposób szczegółowy aktualną sytuację finansowo-gospodarczą danego kredytobiorcy. Banki zapewnią możliwość składania ww. wniosków również w formie zdalnej, tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej, bankowości elektronicznej lub telefonicznie stosownie do form komunikacji przewidzianych w danej umowie z bankiem. Banki dopuszczą możliwość składania ww. wniosków w formie zdalnej nawet w sytuacji, jeśli nie zostało to zapisane w umowie z bankiem, pod warunkiem możliwości dokonania identyfikacji klienta.

Działania NBP

Zarząd NBP, na podstawie obowiązujących regulacji, podjął decyzję o wykorzystaniu dodatkowych instrumentów. Wprowadził m.in. operacje zasilające banki w płynność, tzw. operacje repo. Dostęp do tych operacji będzie rodzajem ubezpieczenia na wypadek pojawienia się potrzeby zasilania banków w płynność.
Na posiedzeniu w dniu 17 marca Rada Polityki Pieniężnej ustaliła stopy procentowe NPB na następującym poziomie:

  • stopa referencyjna 1,00% w skali rocznej;
  • stopa lombardowa 1,50% w skali rocznej;
  • stopa depozytowa 0,50% w skali rocznej;
  • stopa redyskonta weksli 1,05% w skali rocznej;
  • stopa dyskontowa weksli 1,10% w skali rocznej;

Jakie działania podjęły banki?

Pierwsze banki udostępniły już swoim klientom możliwość składania wniosków o zawieszenie rat kredytowych. I tak:
Bank PKO BP poinformował na swojej stronie internetowej, że klienci mogą zawiesić trzy rat kredytu hipotecznego, zaś po 18 marca będzie możliwość zawieszenia spłaty również pożyczki gotówkowej.

Raiffeisen Bank International zaproponował jednorazowe i tymczasowe odroczenie (zawieszenie) spłaty rat kredytowych, na okres 3 miesięcy wraz z jednoczesnym wydłużeniem okresu spłaty tych kredytów. Za rozpatrzenie wniosku o zawieszenie spłat rat kredytu nie będą pobierane opłaty ani prowizje.

mBank umożliwił każdemu klientowi indywidualnemu oraz małym i średnim firmom odłożenie spłaty raty kapitałowej kredytu aż do pół roku. Dotyczy to wszystkich kredytów spłacanych w ratach, m. in. gotówkowych, hipotecznych czy firmowych.

 

 

Banki pomogą kredytobiorcom w związku z koronawirusem
Monika Kozłowska

product manager LEX Banki i Windykacje