Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji

19 marca 2021

Reforma postępowania cywilnego z 2019 r. przyniosła wiele zmian, które pomimo upływu kilkunastu miesięcy ciągle wzbudzają kontrowersje. Przykładem tego jest instytucja zażalenia na postanowienie sądu pierwszej instancji do sądu drugiej instancji. Innymi słowy, sytuacja, która relatywnie często może mieć miejsce w toczących się sprawach.

Jak wskazuje Robert Marek Bełczącki w procedurze: Wniesienie zażalenia na postanowienie sądu pierwszej instancji do sądu drugiej instancji, podobnie jak w przypadku apelacji, obecnie obowiązuje model zażalenia pełnego, którego celem jest ponowne i wieloaspektowe zbadanie przez sąd drugiej instancji kwestii rozstrzygniętej zaskarżonym orzeczeniem.

Dwa rozumienia pojęcia "zażalenie"

Autor procedury przypomina, że zażalenie stanowi kwalifikowaną czynność procesową.

Zażalenie jest środkiem odwoławczym ukierunkowanym na poddanie kontroli legalności i zasadności

  • postanowień sądu pierwszej instancji kończących postępowanie w sprawie niemerytorycznie, a także
  • wskazanych przepisami prawa postanowień sądu pierwszej instancji i
  • zarządzeń przewodniczącego w kwestiach wpadkowych albo związanych jedynie z biegiem sprawy.

Przez zażalenie należy jednak rozumieć także pismo procesowe obejmujące tę czynność, które musi zawierać takie elementy jak:

  • wskazanie zaskarżonego orzeczenia,
  • wniosek o jego zmianę lub uchylenie, oraz
  • zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów.

Brak ustawowo uregulowanych podstaw zażalenia nie oznacza, że żalący nie powinien wskazywać uchybień, których dopuszczono się wydając zaskarżone orzeczenie, zwłaszcza jeśli reprezentowany jest przez pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym.

Termin do wniesienia zażalenia

Co do zasady termin do wniesienia zażalenia zostaje zachowany, jeśli w terminie tym zażalenie wpłynie do sądu pierwszej instancji, a w przypadku zażalenia oddanego w placówce pocztowej operatora, o którym mowa w art. 165 § 2 k.p.c. - jeśli w terminie tym przesyłka zawierająca zażalenie zostanie nadana na adres sądu pierwszej instancji.

Termin do wniesienia zażalenia zostanie zachowany także wówczas, gdy w terminie tym zażalenie zostanie wniesione bezpośrednio do sądu drugiej instancji właściwego funkcjonalnie do jego rozpoznania. W takim przypadku sąd drugiej instancji zawiadamia sąd pierwszej instancji o wniesieniu zażalenia i żąda przedstawienia akt sprawy, chyba że zachodzą podstawy do zastosowania art. 395 § 2 k.p.c. – wówczas niezwłocznie przesyła zażalenie sądowi pierwszej instancji.

Za dzień wniesienia zażalenia uznaje się dzień jego wpływu do sądu drugiej instancji albo dzień nadania przesyłki zawierającej zażalenie w placówce pocztowej operatora, o którym mowa w art. 165 § 2 k.p.c., na adres sądu drugiej instancji.

Znacznie więcej informacji na temat przebiegu postępowania, w tym omówienie szeregu wątpliwości, które pojawiły się w związku z reformą k.p.c. z 2019 r., można znaleźć we wspomnianej procedurze: Wniesienie zażalenia na postanowienie sądu pierwszej instancji do sądu drugiej instancji.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat samych procedur, zobacz krótki film https://www.youtube.com/watch?v=4d_sNsKQ3Qc opisujący tę kategorię dokumentów.

Nowe zasady obsadzania stanowiska dyrektora szkoły w okresie epidemii
Wojciech Kowalski

product manager Działu Legal